ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ AK 11/0015
Ямбол 10.05.2005 г.

    По реда на чл.22, ал.1 от ЗМСМА, с писмо вх.№ 082801/0008-15.04.2005 г. в Областна администрация Ямбол е постъпил Протокол № 16 от проведено заседание на Общински съвет Ямбол на 31.03-01.04.2005 г.
    В изпълнение правомощията на областния управител по чл.31 т.5 от Закона за администрацията се извърши контрол по законосъобразността на решенията, приети на горепосоченото заседание на общинския съвет.
    С решение по т.4 от дневния ред на заседанието Общински съвет Ямбол е утвърдил Генерален план за организация на движението на Централна градска част в гр.Ямбол. В хода на проверката за законосъобразност на решението е постъпила жалба от РДВР-Ямбол, в която са изложени съображения за неспазване на Наредба №1 от 17 януари 2001 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътищата и Постановление № 255 на Министерски съвет от 10 октомври 1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия, както и за неучастие в общинския експертен съвет по устройство на територията на представител на РПУ-Ямбол, което ги е лишило от възможността да изложат мотивирано становище.
    Решението на общински съвет Ямбол е гласувано с мнозинство по т.1 от Генералния план “ Въвеждане на двупосочно движение по ул.Страхил в отсечката улица Преслав-улица Ст.Караджа” -26 общински съветника, по т.2 “ За маршрут за движение на автобусите по направления Сливен-Безмер-кабиле-Хаджидимитрово и Веселиново да се изплозва маршрута Крайречен булевард-ул.Срем-ул.Търговска-ул.Гр.Игнатиев-ул.Ген. Заимов-ул.Д.Благоев с включване по съответните направления от пл.Боровец” - 29 общински съветника и по т.3 “Не приема паркоместата намиращи се до ритуална зала и Исторически музей” - 21 общински съветника. Разгледано по същество същото се явява незаконосъобразно по следните съображения:
    Наредба №1 от 17 януари 2001 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътищата определя условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване. Глава втора ”ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО” предвижда изготвяне на Генерален план за организация на движението, който се разработва при реализиране на отделни етапи, въз основа на проект /предварителен и окончателен/, които включват:
    Фаза "Предварителен проект на ГПОД" съдържа следните части:
    1. обяснителна записка;
    2. предварителни проучвания, в т.ч. анализи на изходните данни;
    3. схемни проектни решения за:
    а) транспортно райониране на населеното място;
    б) организация на транзитното движение;
    в) режими за движение на определени видове пътни превозни средства;
    г) режими за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
    д) режими за движение на пешеходци и велосипедисти;
    е) посочност и предимство на движение;
    ж) режими за престой, паркиране и изпреварване;
    з) скоростни режими за движение;
    4. списък на организационни и инженерно-технически мероприятия.
    Фаза "Окончателен проект на ГПОД" съдържа следните части:
    1. всички части на предварителния проект по ал.1;
    2. обобщена схема на основните пътни знаци, необходими за реализирането на схемите по ал. 1, т. 3.
    Инженерно-техническите мероприятия, определени с ГПОД, се реализират с отделни проекти, които са обект на отделно възлагане и проектиране.
    Стопанинът на пътя внася ГПОД във фаза "Предварителен проект" за разглеждане, съгласуване и приемане от общинския експертен съвет по устройство на територията при съответната община.
    За участие в състава на експертния съвет по се поканват представители на съответните компетентни органи на Министерството на вътрешните работи, на областното пътно управление, на Националната служба "Пожарна и аварийна безопасност" и на Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.
Всеки упълномощен от съответното ведомство представител изказва мотивирано становище, дава предложение в рамките на определения ред за работа на съответния общински експертен съвет по устройство на територията и съгласува проекта.
    Окончателният проект на ГПОД се одобрява от кмета на общината.
    От материалите, приложени към Протокола № 16 на Общински съвет Ямбол, е видно, че решението на общинския съвет е основано на Генерален план, разгледан и приет на заседание на общински експертен съвет по устройство на територията, проведено на 20.05.2004 г.Към преписката са приложени Предложение от Кирил Тодоров-кмет на община Ямбол, Обяснителна записка към Генералния план, Протокол №46 от 15.03.2005 г. на ПК”Икономическо развитие, стопанска политика и проекти на неправителствени организации” и Протокол №23 от 21.03.2005 г. на ПК “Териториално устройство и опазване на околната среда” при общински съвет Ямбол.
    С писмо рег.№ 91/0001/04.05.2005 г. Областният управител е изискал от Председателя на общинския съвет и от кмета на общината да представят Решение № 12 от 20.05.2005 г. на общинския експертен съвет по устройството на територията.На основание писмото, служебно са приложени копие на Покана рег.№ 554/10.05.2004 г.,копие на Протокол 12 на експертния съвет, заверен от технически секретар и копие на Присъствен лист за заседанието на 20.05.2004 г.
    От приложените документи се установява следното:
    С Покана от 10.05.2004 г. за участие в заседанието на ОЕСУТ на 20.05.2004 г. са уведомени представителите на Служба по кадастър, РХЕИ-Ямбол, РДВР-РС”ПАБ”, РДВР-КАТ, ВиК, Далекосъобщения, Електроразпределение, РВМС, “Ямболгаз-92”, САБ-Дружество Ямбол, Дирекция гражданска защита.Представители на РПУ-Ямбол и Областно пътно управление не фигурират в поканата, каквото е изискването на чл.14, ал.2 от Наредба №1 за организиране движението по пътищата, нито техен представител е участвал в проведеното заседание на 20.05.2004 г.-видно от приложения присъствен лист.
    На второ място, в поканата не фигурира като точка в дн.ред разглеждане на Генерален план за организация на движението.В Протокол №12/20.05.2004 г. на ОЕСУТ като т.1 в дневния ред е записано”Задание за проектиране на обект Генерален план за организация на движението на ЦГЧ гр.Ямбол”По същата точка експертният съвет е взел решение”Приема представеното задание за проектиране на генерален план за организация на движението на ЦГЧ в гр.Ямбол със забележки:1.Проекта да се разработи за район с граници Крайречен булевард-ул.Гр.Игнатиев-ул.Ген.Заимов-ул.Д.Благоев-р.Тунджа.От Областно пътно управление до моста за кв.Каргон.Прилежащите към улиците кръстовища са обект на разработката 2.Проекта да се разработи на основата на съществуващата улична мрежа. 3.Проекта да се съобрази с предвижданията за паркинги на ПЗР на ЦГЧ “.
    Предвид изложеното, се налага изводът,че Общинският експертен съвет не е приел Генерален план за организация на движението.Решението по т.1 от заседанието на 20.05.2004 г. касае приемане на задание за проектиране на генерален план.Т.е.процедурата по Глава втора от Наредба №1 за организиране на движението по пътищата не е завършена.Същата е и незаконосъобразно проведена още в началния си етап на разработване на проекта, който не е съгласуван с всички представители на визираните в чл.14, ал.2 институции.Следователно Решението на експертния съвет не може да послужи като годно основание за вземане на решение от общинския съвет.
    На второ място, според нормативната уредба, процедурата по изготвяне и приемане на Генерален план завършва с акт на кмета на общината, който одобрява окончателния проект. За Общинския съвет не е предвидено участие в процедурата, регламентирана от специални нормативни актове, а правомощието на общинския съвет, визирано в чл.21, ал.2 от ЗМСМА е свързано само с решаване на въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.В този смисъл, взетото решение е постановено при липса на компетентност, което обуславя и неговата нищожност.
    Следва да бъде взето предвид и възражението на РДВР-Ямбол, че предложеният проект не е съобразен с изискванията Постановление № 255 на Министерски съвет от 10 октомври 1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия, където е въведено задължение за държавните органи да определят зони за сигурност на териториите и сградите, в които се осъществява контрол или пропускателен режим, а така предложеният проект в частта си на т.1 попада в зоната за сигурност на РПУ-Ямбол.
    Предвид изложеното, решението на общински съвет Ямбол по т.4 от дневния ред на заседанието, с което е утвърдил Генерален план за организация на движението на Централна градска част в гр.Ямбол, се явява незаконосъобразно, прието в противоречие с Наредба №1 от 17 януари 2001 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътищата и Постановление № 255 на Министерски съвет от 10 октомври 1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия, нищожно поради липсата на компетентност, и като такова изпълнението му следва да бъде спряно.
    
Водим от горното и на основание чл.31 т.5 и чл.32, ал.2 от Закона за администрацията

З А П О В Я Д В А М:

    СПИРАМ изпълнението на решение по т.4 от дневния ред на заседанието на общински съвет Ямбол, с което същият е утвърдил Генерален план за организация на движението на Централна градска част в гр.Ямбол, като незаконосъобразно, прието в противоречие с Наредба №1 от 17 януари 2001 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътищата и Постановление № 255 на Министерски съвет от 10 октомври 1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия, и нищожно поради липсата на компетентност.
    С настоящата заповед да се сезира Ямболски окръжен съд, в срока по чл.32, ал.2 от Закона за администрацията.
    Препис от заповедта да се изпрати на председателя на Общински съвет Ямбол , кмета на община Ямбол и РДВР-Ямбол.


 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 
Политически кабинет
Политически кабинет
 
Областна администрация
Областна администрация
 
Областни съвети и комисии
Областни съвети и комисии
 
Мнения и препоръки
Мнения и препоръки
 
Заповеди
Заповеди
     - № AK 11/0026/25.11.05
     - № AK 11/0025/24.11.05
     - № AK 11/0022/12.09.05
     - № AK 11/0021/29.07.05
     - № AK 11/0019/02.06.05
     - № AK 11/0018/13.05.05
     - № AK 11/0017/11.05.05
     - № AK 11/0016/11.05.05
     - № AK 11/0015/10.05.05
     - № AK 11/0013/04.05.05
     - № AK 11/0012/04.05.05
     - № AK 11/0006/16.03.05
     - № AK 11/0005/08.03.05
     - № AK 11/0004/08.03.05
     - № AK 11/0003/07.03.05
     - № AK 11/0025/31.12.04
     - № AK 11/0024/31.12.04
     - № AK 11/0023/30.12.04
     - № AK 11/0022/30.12.04
     - № AK 11/0009/22.04.04
     - № AK 11/0008/20.04.04
     - № АК 11/0007/02.03.04
     - № АК 11/0006/25.02.04
     - № АК 11/0005/06.02.04
     - № АК 11/0004/26.01.04
     - № АК 11/0003/20.01.04
     - № АК 11/0002/15.01.04
     - № АК 11/0001/12.01.04
 
Решения
Решения
   
 
ВХОД за регистрирани потребители
ВХОД за регистрирани потребители