ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОСР

СЪСТАВ

Председател: Стойка Димитрова – заместник областен управител на област Ямбол
Секретар: Галя Павлова – главен експерт  в Областна администрация Ямбол

Членове:

1. Неда Бъчварова – директор на дирекция Хуманитарни дейности при община Ямбол;
2. Станчо Ставрев – заместник – кмет на община Тунджа;
3. Гроздан Иванов – заместник – кмет на община Стралджа;
4. Мариана Славова – Милева – ръководител служба Социални дейности към община Елхово;
5. Кольо Пехливанов – началник отдел ОСДКВМД при община Болярово;
6. Милена Янъкова – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Ямбол;
7. Светлозар Пехливанов – началник отдел Социална закрила при Дирекция Социално подпомагане – Ямбол;
8. Елена Радева – началник отдел ИОХУСУ при Дирекция Социално подпомагане – Ямбол;
9. Росица Лалева – началник отдел Закрила на детето при Дирекция Социално подпомагане – Ямбол;
10. Десислава Славова – директор на Дирекция Социално подпомагане – Елхово;
11. Султанка Николова – началник отдел ИОХУСУ при  Дирекция Социално подпомагане – Елхово;
12. Галина Владева – началник отдел Закрила на детето при  Дирекция Социално подпомагане – Елхово;
13. д-р Зоя Кривошиева  – директор на Дирекция Медицински дейности при Регионална здравна инспекция – Ямбол;
14. Нанка Василева – старши експерт по Организация на средното образование в Регионално управление на образованието – Ямбол;
15. Генка Киркова – началник отдел Посреднически услуги при Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол;
16. Татяна Дюлгерова – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Елхово;
17. Таня Дженкова – Трифонова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Ямбол;
18. Кръстина Атанасова – регионален координатор на Съюз на инвалидите в България – Ямбол;
19. инж. Митко Филипов – директор на Областен съвет на Български Червен Кръст – Ямбол;
20. Атанаска Бонева – представител на Национален алианс за социална отговорност за област Ямбол ;
21. Илияна Димитрова – областен координатор на РС на КНСБ – Ямбол;
22. Мария Маджарова – председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Ямбол;
23. Татяна Балъкчиева – заместник председател на УС на ЯТПП;
24. Таня Бончева – изпълнителен директор на ИСА – Ямбол;
25. инж. Николай Георгиев – председател на УС на КРИБ Ямбол;
26. Георги Георгиев – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Ямбол;
27. представител на Съюз за стопанска инициатива, областно представителство – Ямбол

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Протокол

Протокол № 1 от 3 Юли 2018 г.