Month: юни 2022

Честит Ден на служителя в държавната администрация!

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ

В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,

За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод професионалния Ви празник 23 юни –  Ден на служителя в държавната администрация.

На днешният ден се обръщам към Вас, с благодарност и уважение към Вашата компетентност, лоялност и коректност.

Продължавайте ежедневно да проявявате висок професионализъм и да изпълнявате държавната служба отговорно!

Пожелавам Ви здраве и още много лични и професионални успехи!

Честит празник!

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ

Областен управител на област Ямбол

Един по-различен Ден на служителя в държавната администрация в Областна администрация Ямбол 

По повод 23 юни Деня на служителя в държавната администрация, тази година Областна администрация Ямбол организира изложба. 

И тук, разбира се, идва въпросът, кое й е по-различното на тази изложба? 

Творците! 

Областна администрация Ямбол ще представи творби на свои служители, някои от тях подготвени специално за изложбата, а други грижливо пазени с години. От бродирани български шевици, през уникални гоблени и картини, та чак до ръчно изплетени играчки!  

Заповядайте, за да отбележим заедно Деня на служителите в администрацията! 

На 23 юни /четвъртък/, от 15:30 часа, в Арт фоайето на ОА. 

23 юни е определен за Международен ден на държавната служба през 2002 г. с решение на ООН. Четири години по-късно, през 2006 г., Министерски съвет със свое решение обявява 23 юни за Ден на служителя в държавната администрация на Република България.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от същия закон, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 14, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Областен управител на област Ямбол

О Б Я В Я В А

конкурс за длъжността

„Младши експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, в Областна администрация Ямбол, на пряко подчинение на директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър.

– Професионален опит – не се изисква или ранг V младши.

– Специфични изисквания: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: от професионално направление „Информатика и компютърни науки“; професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“; професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ или аналогична специалност, ако образователно-квалификационната степен е придобита в чужбина.

3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Длъжността „младши експерт“ е свързана с изготвянето на анализи, доклади, отчети и с обработка на документи във връзка с дейността на администрацията, с предоставянето на административни услуги, с поддържането на регистри и база данни, с извършването на дейности във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя на администрацията.

Подпомага дейността на Областен управител и служителите в Областна администрация чрез внедряване и прилагане на информационни технологии в административната дейност и обслужването на физически и юридически лица.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

6. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ще се проведе чрез:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно областна администрация и

Интервю.

С решаването на тест се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат, посредством въпроси, свързани с устройството и функционирането на областна администрация, както и свързани с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на конкурсната длъжност.

Чрез интервюто се цели да бъдат проверени и установени в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

7. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители), което могат да получат в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

– Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, а именно „декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Декларация може да бъде получена в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по някоя специалност от следните професионални направления: „Информатика и компютърни науки“; „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Комуникационна и компютърна техника“.

Диплома за висше образование или друг аналогичен документ, издаден в чужбина следва да бъде признат по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

– Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит, ако има такъв (трудова, служебна, осигурителна книжка или аналогичен документ съгласно законодателството на друга държава (ако стажът е придобит в чужбина).

8. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) и Декларацията за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: region@yambol.government.bg. В този случай на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща се изпраща информация за пречките за назначаване по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и длъжностната характеристика.

9. Срок за подаване на документите: До 17:30 часа на 30.06.2022 година.

10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията: http://yambol.government.bg.

11. Размер на основната месечна заплата за длъжността: Минималният размер на основната заплата е 710 лв. Основният размер на  заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат и Вътрешните правила за заплатата на служителите в Областна администрация – Ямбол.

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

Изтегляне на обявление

Изтегляне на заявление

Изтегляне на декларация за участие

Честит празник, Ямбол!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с празника на Ямбол!

Поколения ямболци са възпитани в духа на културата и историята на нашия уникален град. Ямбол е незаменима частица от България, вековен, аристократичен и достоен. Убеден съм, че Ямбол ще продължи пътя си нагоре и ще се нареди сред най-добре развитите градове в страната!

В този празничен ден Ви призовавам, да пазим и обичаме Ямбол, да продължаваме да го развиваме заедно!

Желая Ви здраве и благоденствие!

Честит празник!

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ 

Областен управител на област Ямбол

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕН  РЕГИОНАЛЕН ЕТАП ОТ XII НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО В КОПРИВЩИЦА ПРЕЗ 2022 Г.

На 04.06.2022 г. в Градски парк на  град Ямбол се проведе регионалния етап от XII Национален събор на народното творчество в Копривщица през 2022 г. Прегледът се организира от Областна администрация Ямбол, в сътрудничество с петте общини в областта и РЕКИЦ, във връзка с предстоящия XII Национален събор на българското народно творчество в гр. Копривщица.

В Регионалния етап взеха участие 29 изпълнители в различни категории /групи, индивидуални изпълнители и други.

Изпълненията на участниците бяха оценени от жури в състав:

Председател: Петър Димитров – директор и художествен ръководител на фолклорен ансамбъл „Тунджа“

Членове:

1. Галин Георгиев —  гл. асистент д-р в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН

2. Снежана Делчева – секретар на НЧ „Развитие – 1893“ – гр. Елхово

3. Нели Кавалджиева – председател на НЧ „Просвета 1892“ –  гр. Стралджа

4. Кольо Пехливанов – началник отдел „Образование, социални дейности, култура, вероизповедания и младежки дейности“ – община Болярово

5. Станислава Минева – етнограф в Регионален исторически музей гр. Ямбол

6. Янаки Терзиев – дългогодишен станиник

Журито взе решение на XII -ия Национален събор на българското народно творчество в Копривщица област Ямбол да бъде представена от следните участници:

ИзпълнителиОрганизацияНаселено мястоОбщинаНаименование на изпълнениетоКатегория на изпъл-нение-тоВреме-траене
1.Кукерска групаНЧ „Светлина – 1926“БояновоЕлховоКукерски игриобичаи15
2.Женска певческа групаНЧ „Васил Левски-1950“Хаджидимит-ровоТунджа1. Иван на Рада думаше;                                       2. Де се е чуло, видялопеене8
3.Митка Тодорова – индивидуално изпълнение – пеенеНЧ „Васил Левски-1950“Хаджидимит-ровоТунджа1. Митьо по двори ходеше;   2. Какъв е спомен станалопеене5
4.Група за автентичен фолклорНЧ „Прогрес-1936“ДражевоТунджаГергьовденобичаи15
5.Група за автентичен фолклорНЧ „П.Р.Славейков-1928″ГълъбинциТунджаБаенето – древен словесен магически ритуал. ГадаенеОбреди, обичаи вкл. лечебни практики15
6.Лазарска групаНЧ „Съгласие – 1928“ГранитовоЕлховоЛазаруванеобичаи15
7.Янимир Демирев – индивидуално изпълнение на гайдаНЧ „Просвета-1920“МаломирТунджа2 мелодии на гайдасвирене5
8.Димана Демирева – индивидуално изпълнение – пеенеНЧ „Просвета-1920“МаломирТунджа1. Пиленце пее                               2. Ела, ела, любелепеене5
9.Певческа група “Карапчанка”НЧ „Просвета-1920“МаломирТунджа1. Три хора;                                    2. Дигна се турчин юзбашипеене5
10.Група за автентичен фолклор НЧ „Просвета-1920“МаломирТунджа„Меджия“обичаи15
11.Група за обичаиНЧ „Пробуда – 1926“МаломировоЕлховоДжамалообичаи15
12.Певческа фолклорна групаНЧ „Просвета-1910“ТеневоТунджа1. Тодоро, чула тай мама;       2. Любили ми са, лъгалипеене6
13.Тонка Атанасова – индивидуално изпълнение – пеенеНЧ „Просвета-1910“ТеневоТунджа1. Бре, де се е чуло, видяло;                                   2. Я се поспретепеене5
14.Група за автентичен фолклорНЧ „Просвета-1910“ТеневоТунджаЖътваобичаи15
15.Атанас Тодоров Георгиев индивидуален изпълнител – пеене Стефан Караджово 1. Стояновата майчица;             2. Зорлан го Стоян сгодилипеене5
 16.Цветозара Стоянова Колева – индивидуален изпълнител пеенеОбщински детски комплексЯмболЯмбол1. „Продава се кардаш конче“;                                               2. Бойчо на Бойка думашепеене5
17.Певческа група „Изгрев”НЧ „Изгрев 1958”ДжинотСтралджаЕньова буляобичаи15
18.Фолклорна група “Латинка” НЧ  „Възраждане 1928”ВойникаСтралджа1. Слънце зад облак заседна; 2. Димитър Тойна думаше /песен от с. Войника/;                            3. Карамфило фиданопеене8
19Група за автентичен фолклор “Крушов цвят”НЧ “Просвета – 1927”Голямо КрушевоБолярово1. Михаля гайдарджийо;            2. Помамял Иван стадотопеене6
20Стефан Валериев Иванов – гайдаНЧ “Пробуда – 1909”ЯмболЯмбол1. „Нягул на Милка думаше“ 2. ръченицасвирене6
21.Фолклорна група с ръководител Георги ДимчевНЧ „Светлина-1928“СкалицаТунджа1.    Откарал ми е Кара Димитър;                                            2. Задали ми са, задалипеене8
22.Пенсионерски клуб „Детелина“НЧ „Изгрев-1928“Меден кладенецТунджа1. Какво е чудо станало                              2. Турчин Марийка залюбипеене8
23.Коледарска група с ръководител Валентин СветличковНЧ “Пробуда – 1909”ЯмболЯмбол„Коледарски буенек“обичаи15
24.Младежка коледарска група  с ръководител Иван МарчевНЧ „Зора-1945”ЯмболЯмбол„Коледарски буенек“обичаи15
25.Коледарска група „Куклите” с ръководител Елиян КисьовНЧ “Пробуда – 1909”ЯмболЯмбол„Коледарски буенек“обичаи15
26.Кукерска групаНЧ “Васил Левски-1931”ПобедаТунджаЗаораване, засяване, жътваобичаи15

гр. Ямбол,  04.06.2022 г.

Изтегляне на файла

Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 2 юни българският народ почита паметта на загиналите за свободата и независимостта на България. Достойният подвиг нанашите предци не бива да се забравя, а историята трябва да ни служи за урок за нашите решения и действия.

Скъпи българи, бъдете здрави, силни и успешни.

Нека достойните постъпки на Христо Ботеви и на загиналите за свободата и независимостта на България, ни дават сила и пример, дори в тежки времена, да продължаваме да градим бъдещето на нашия силен народ!

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ  

Областен управител на област Ямбол