ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”:

 1. приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
 2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
 3. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
 4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
 5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
 6. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
 7. води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
 8. изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
 9. обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
 10. подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
 11. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
 12. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
 13. контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
 14. организира и осигурява управлението на имотите и вещите – държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
 15. организира материално-техническото снабдяване;
 16. обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
 17. подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
 18. организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
 19. (отм. – ДВ, бр. 34 от 2016 г.)
 20. осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Чл. 16. Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.

Дирекция “Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
Галя ПавловаДиректор на дирекция046 686844
Зорница СтаневаГлавен счетоводител046 686842
Марияна ТанчеваСтарши счетоводител046 686811
Стефани СаракчиеваСтарши юрисконсулт046 686823
Йорданка ВеликоваГлавен специалист046 686814
Йордан ЙордановСпециалист046 686832
Цветан АтанасовГлавен специалист046 686831
Красимир КостадиновСпециалист046 686831