ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯTA

Чл. 17. Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”:

1. подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;

2. организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;

3. организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;

4. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;

5. координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;

6. координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции на Министерството на вътрешните работи по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;

7. подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;

8. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;

9. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;

10. подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;

11. подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;

12. участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;

13. координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;

14. поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;

15. осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;

16. осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;

17. осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти – държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;

18. води актовите книги и регистри на имотите – държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

19. води на отчет имотите – държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;

20. осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;

21. осъществява процедури по реституционни закони;

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
Екатерина ИвановаДиректор на дирекция046 686822
Руска ЙовчеваГлавен експерт046 686820
Виктория СпасоваГлавен специалист046 686819
Ивелина НоваковаГлавен специалист046 686820
Мариета ТошеваСпециалист046 686819
Силвена СтояноваСпециалист046 686818
Десислава ГеоргиеваГл. Специалист046 686835
Маргарита ИвановаГл. Специалист046 686835
Иван КолевСтарши експерт046 686833
Красимира ЗурлеваГл. Специалист046 686833
Ваня ЗафироваСпециалист046 686819