ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Приемане на заявления по ЗДОИ

 Заявления по ЗДОИ се приемат на гише „Административно обслужване“

Адрес: Областна администрация -Ямбол
ул. „Жорж Папазов“ 18
8600, гр.Ямбол

Място за преглед на документи и информация съгласно ЗДОИ:
Зседателна зала II етаж в Областна администрация – Ямбол
Работно време:  от 8.00 ч. до18.00 ч. (от понеделник до петък)
тел:046/686835
e-mail: region@yambol.government.bg

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна администрация – Ямбол

Отчети за дейноста по ЗДОИ

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2020 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2019 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2018 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2017 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2016 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2015 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2014 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2013 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2012 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2011 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2010 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2009 г

Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, такси за предоставяне на информация

Заявление за предоставяне на достъп до  обществена информация

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Такси за предоставяне на информация:

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Министър: С. Дянков

1.    

Информационни масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – Ямбол

Регистър на имоти държавна собственост до 2007 година за област Ямбол

Регистър „Военни паметници“ област Ямбол

Информационните масиви и ресурси, които се поддържат в отворен формат и достъпът до които е свободенса публикувани и на Портала за отворени данни (http://opendata.government.bg)

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Ямбол, и форматите, в които е достъпна

Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)

Информация, предоставяна повече от три пъти

 Към настоящия момент няма информация по реда на глава трета, която да е предоставяна от Областна администрация – Ямбол повече от три пъти

Друга информация, определена със закон

Асоциация по ВиК

 Бюджет и финансови отчети

Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2021 г.
Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2020 г.
Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2019 г.

Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2018 г.
Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2017 г.
Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2016 г.

Финансови отчети на администрацията, съгласно Закона за публичните финанси
Финансов отчет за 2020 г.
Финансов отчет за 2019 г.
Финансов отчет за 2018 г.
Финансов отчет за 2017 г.
Финансов отчет за 2016 г.

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

– Няма

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен        акт   по  чл.66  от Административнопроцесуалния  кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете     на     участие     на     заинтересованите     лица     в производството