ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Приемане на заявления по ЗДОИ

 Заявления по ЗДОИ се приемат на гише “Административно обслужване”

Адрес: Областна администрация -Ямбол
ул. “Жорж Папазов” 18
8600, гр.Ямбол

Място за преглед на документи и информация съгласно ЗДОИ:
Зседателна зала II етаж в Областна администрация – Ямбол
Работно време:  от 8.00 ч. до18.00 ч. (от понеделник до петък)
тел:046/686835
e-mail: region@yambol.government.bg

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна администрация – Ямбол

Отчети за дейноста по ЗДОИ

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2023 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2022 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2021 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2020 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2019 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2018 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2017 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2016 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация – Ямбол през 2015 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2014 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2013 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2012 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2011 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2010 г.

Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Областна администрация Ямбол през 2009 г

Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, такси за предоставяне на информация

Заявление за предоставяне на достъп до  обществена информация

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Такси за предоставяне на информация:

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТE

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Издадена от министъра на финансите
Обн. ДВ. бр 22 от 18 март 2022г.

 1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
 2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
 3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
 4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
 5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
 6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
 7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
 8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
 9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
 10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
 11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

Информационни масиви и ресурси, използвани от Областна администрация – Ямбол

Регистър на имоти държавна собственост до 2007 година за област Ямбол

Регистър „Военни паметници“ област Ямбол

Информационните масиви и ресурси, които се поддържат в отворен формат и достъпът до които е свободенса публикувани и на Портала за отворени данни (http://opendata.government.bg)

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Ямбол, и форматите, в които е достъпна

Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)

Информация, предоставяна повече от три пъти

 Към настоящия момент няма информация по реда на глава трета, която да е предоставяна от Областна администрация – Ямбол повече от три пъти

Друга информация, определена със закон

Асоциация по ВиК

Бюджет и финансови отчети

Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2023 г.
Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2022 г.
Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2021 г.
Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2020 г.
Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2019 г.

Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2018 г.
Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2017 г.
Бюджет на Областна администрация – Ямбол за 2016 г.

Финансови отчети на администрацията, съгласно Закона за публичните финанси

Финансов отчет за 2022 г.
Финансов отчет за 2021 г.
Финансов отчет за 2020 г.
Финансов отчет за 2019 г.
Финансов отчет за 2018 г.
Финансов отчет за 2017 г.
Финансов отчет за 2016 г.

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

– Няма

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен        акт   по  чл.66  от Административнопроцесуалния  кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете     на     участие     на     заинтересованите     лица     в производството