СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2023 – 2024)

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧВИТЕ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗАПЕРИОДА 2021-2030 Г.

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2021 – 2022)

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2020 Г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ 2021 – 2030 ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА ПЕРИОДА 2020-2021 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2019 Г.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2018 Г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
(2019 – 2020 Г.)

Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2014-2020 г.

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2014-2020 към 31.12.2016 г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
(2017 – 2018)

ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ 2018 – 2020 ГОДИНА

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2016г. – 2020г.) ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Приложение 1 – Планирани социални услуги в общините на територията на област Ямбол през периода 2016 – 2020 година

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2014 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2014 ГОДИНА ПО ОБЩИНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2011 – 2015 В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2014ГОДИНА

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2013 ГОДИНА ПО ОБЩИНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  2011 – 2015 В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2012 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕРИТОРИАЛЕН РАЗРЕЗ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2012 ГОДИНА ПО ОБЩИНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2011 – 2015 В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ЗА 2012 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2014 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА ПЕРИОДА 2014-2017 г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ 2014-2020 г.

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ /2011 – 2013 ГОДИНА/

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ 2011-2013

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ 2005-2015

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ 2005-2015 г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011г. – 2015г.) ОБЛАСТ ЯМБОЛ

РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2007–2013 г.

ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ- ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ №2/05.04.2005г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТУНДЖА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО