СЪВЕТИ И КОМИСИИ

 Областни съвети и комисии

1. Областен съвет за хора с увреждания
2. Областен медицински съвет
3. Областен съвет за намаляване на риска при бедствия
4. Областен съвет по сигурност
5. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол
6. Областен съвет за развитие
7. Комисия по заетостта към областния съвет за развитие
8. Областен съвет за тристранно сътрудничество
9. Областен съвет по условия на труд
10. Областна епизоотична комисия
11. Областна комисия по безопасност на движението
12. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия
13. Областна транспортна комисия
14. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
15. Областна комисия „Военни паметници”
16. Областен координационен център за изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018 година за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
17. Регионален пандемичен комитет
18. Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана