ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

СЪСТАВ

Председател: Георги Динков Чалъков – областен управител на област Ямбол
Заместник-председател: Драгомир Иванов Димитров – заместник областен управител на област Ямбол
Секретар: Гл. специалист ОМП – инж. Недко Искренов Пашелиев

Членове:

1.Заместник областен управител – Светослав Стойчев Стоев
2.Главен секретар на областна администрация – Павлина Методиева Пенева
3.Директор на дирекция АКРРДС Екатерина Ангелова Иванова
4.Главен специалист „Човешки ресурси“ – Йорданка Михалева Великова
5.Директор РДПБЗН Ямбол – комисар Кольо Георгиев Гяуров
6.Началник на гарнизон Ямбол – полковник Милен Иванов Димитров
7.ВПД Директор на ОД МВР Ямбол – Старши комисар Добрин Димитров
8.Началник на военно окръжие Ямбол – подп. Валери Пенков Христов
9.Директор на ТД на НС Ямбол – Иван Мартинов
10.Директор на ЦСМП – д-р Никол Василева Ковачева
11.Директор на РЗИ Ямбол – д-р Лиляна Желева Генчева
12.Директор на ОДБХ Ямбол – д-р Анастас Калудов
13.Директор на РД „Социално подпомагане“ Ямбол – Милена Янъкова
14.Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Ямбол – Стоян Иванов
15.Директор на Областно пътно управление Ямбол — инж. Мариета Сивкова
16.Административен ръководител – Окръжен прокурор – Дойчин Дойчев

Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и се свеждат основно до :
— разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
— военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
— изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
— организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
— участие в подготовката на териториалната отбрана.