ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

СЪСТАВ

Председател: Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол
Заместник-председател: Волен Дичев – заместник областен управител на област Ямбол
Секретар: Гл. специалист ОМП – инж. Недко Искренов Пашелиев

Членове:

1.Заместник областен управител – Стойка Колева Димитрова
2.Главен секретар на областна администрация – Павлина Методиева Пенева
3.Директор на дирекция АПОФУС Йорданка Митева Касидова
4.Директор на дирекция АКРРДС Екатерина Ангелова Иванова
5.Главен специалист „Човешки ресурси“ – Йорданка Михалева Великова
6.Директор РД ПБЗН Ямбол – комисар Кольо Георгиев Гяуров
7.Началник на гарнизон Ямбол – полковник Милен Иванов Димитров
8.Директор на ОД МВР Ямбол – Старши комисар Иван Русев
9.Началник на военно окръжие Ямбол – подп. Валери Пенков Христов
10.Директор на ТД на НС – Иван Мартинов
11.Директор на ЦСМП – д-р Никол Василева Ковачева
12.Директор на РЗИ Ямбол – д-р Лиляна Желева Генчева
13.Директор на ОДБХ Ямбол – д-р Добромир Димитров
14.Директор на РД „Социално подпомагане” Ямбол – Милена Янъкова
15.Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Ямбол – Стоян Иванов
16.Директор на Областно пътно управление Ямбол – инж. Галин Костов
17.Административен ръководител – Окръжен прокурор – Дойчин Дойчев

Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и се свеждат основно до :
— разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
— военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
— изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
— организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
— участие в подготовката на териториалната отбрана.