ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

СЪСТАВ

Заповед РД-01-00015 от 17.01.2024

Заповед № РД-01-00096 от 11.08.2023

Заповед РД-01-00112 от 18.08.2022

Заповед РД-01-00035 от 09.02.2022

Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и се свеждат основно до :
— разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
— военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
— изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
— организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
— участие в подготовката на териториалната отбрана.