ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

гр. Ямбол, ул. “Жорж Папазов” 18

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Павлина Пенева
Телефон: 046/686843

Правомощия на главния секретар

Чл. 12. Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.

Чл. 13. Главният секретар се назначава от областния управител.

Чл. 14. Главният секретар:

1. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;

2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;

4. осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;

5. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

6. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;

7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;

8. организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване; 9. изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.