ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ 18

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Павлина Пенева
Телефон: 046/686843

Правомощия на главния секретар Чл. 12. Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) Главният секретар се назначава от областния управител.Чл. 14. Главният секретар:

  1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
  2. (нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
  3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
  4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
  5. (предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
  6. (нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
  7. (нова – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) организира обучения във връзка с подобряване на административното обслужване;
  8. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.