ЦЕЛИ И ДОКЛАДИ

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА 2020 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ПРЕЗ 2021 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2020 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2019 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ПРЕЗ 2020 Г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2019 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2019 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2018

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ПРЕЗ 2019 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2018 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ПРЕЗ 2018 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2017 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017Г.