Съобщения

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ – 10.07.2023 г.

Покана за заседание до Кметовете на общини – 10.07.2023 г.

Материали за заседанието:
Проект на бюджет
Обяснителна записка

Годишен отчет 2022

Обяснителна записка

Отчет 2021 Бюджет 2022

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ – 14.12.2022 г.

Покана за заседание до Кметовете на общини – 14.12.2022 г.

Материали за заседанието:

Допълнително споразумение

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ – 11.07.2022 г.

Покана за заседание до Кметовете на общини – 11.07.2022 г.

Материали за заседанието:

Бизнес план 2022-2026

Приложение към БП

Обосновка към проект на бюджет

Проек за бюджет АВиК-Ямбол

Обяснителна записка

Годишен отчет за 2022

Отчет за изпълнение на бюджет за 2021г.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

Годишен отчет за дейността на “Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК Ямбол

Годишен отчет за 2021 г.

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

Материали за заседанието:
Бизнес план за развитие на дейността на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД гр. Ямбол като ВИК оператор за периода 2022 – 2026 ГОД.

Цена на водата

Анализ

Справка към Бизнес план за развитие на дейността на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД гр. Ямбол като ВИК оператор за периода 2022 – 2026 ГОД.

Проект на бюджет

Обяснителна записка
______________________________________________________________________________

Покана за заседание до МРРБ и МОСВ

Покана за заседание до Кметовете на общини

Материали за заседанието:

Годишен отчет за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2021 г.

Подробна инвестиционна програма за 2021 г.