НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
2. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
3. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
4. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
5. ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
6. ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
7. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
8. НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
9. ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
10. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
11. ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
12. КОДЕКС НА ТРУДА
13. НРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
14. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
15. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
16. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
17. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
18. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
19. ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ