ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ

Приемни дни: 
Всеки първи петък на месеца oт 14.00 часа до 16.00 часа

Записване: 
на гише „Информация“ в Областна администрация или на телефон 046/686810

Контакти: 046/686815

Подпомага областния управител по въпросите на:

1.Осъществяване на дейности в областта на управление и разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост;
2.Упражняване на контрол по законосъобразност на актовете на органите на местното самоуправление и местната администрация; осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
3.Осъществяване на дейности в областта на информационното и административното обслужване;
4.Осъществяване на дейности в областта на превенция и противодействие на корупцията;
5.Осъществяване на дейности в областта на бюджет и финанси, икономика, земеделие и гори;
6.Поддържане на връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработването и реализирането на съвместни проекти; осъществяването на международните контакти на областта на регионално ниво;
7.Осъществяване на дейности по прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
8.Изпълнението и на други правомощия на Областния управител, възложени със закон или с акт на Министерския съвет или задачи, възложени от Областния управител.

СВЕТОСЛАВ СТОЕВ

Приемни дни: 
Всеки трети петък на месеца oт 14.00 часа до 16.00 часа

Записване: 
на гише „Информация“ в Областна администрация или на телефон 046/686810

Контакти: 046/686816

Подпомага областния управител по въпросите на:

1.Осъществяване на дейности в областта на закрила на децата, образованието, младежта и спорта;
2.Осъществяване на дейности в областта на транспортното обслужване и безопасността на движението;
3.Осъществяване на дейности в областта на строителството и устройството на територията;
4.Осъществяване на дейности по разработването, организацията и координацията на изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие;
5.Осъществяване на дейности в областта на опазване на околната среда;
6.Осъществяване на дейност в областта на: изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание или осъществяване религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите и интеграционни въпроси, културно-историческото наследство и културните дейности; здравеопазване.
7.Осъществяване на дейност в областта на труда и социалната политика;
8.Изпълнението и на други правомощия на Областния управител, възложени със закон или с акт на Министерския съвет или задачи, възложени от Областния управител.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Чл. 7б. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г., предишен чл. 7а – ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.
(2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.
(3) Политическият кабинет:
1. подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
2. (нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
(4) (Нова – ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) В изпълнение на задачите си по ал. 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.