ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

СЪСТАВ

Председател: инж. Светослав Стоев – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Галя Павлова – главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ямбол

Членове:

 1.Неда Бъчварова – началник отдел „Хуманитарни дейности“ в община Ямбол;
2.Владимир Стоев – директор на дирекция Отбранително-мобилизационна подготовка, обществен ред и сигурност в община Тунджа;
3.Венета Димитрова – секретар на община Елхово;
4.Роска Стойкова – секретар на община Стралджа;
5.Жана Милева – специалист Човешки ресурси при община Болярово;
6.Донка Желева – главен секретар на Регионална здравна инспекция – Ямбол;
7.Стоян Иванов – директор на дирекция „Инспекция по труда” – Ямбол;
8.Илияна Димитрова – областен координатор на РС на КНСБ – Ямбол;
9.Мария Маджарова – председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Ямбол;
10.Татяна Балъкчиева – заместник председател на УС на ЯТПП;
11.Таня Бончева – изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация – Ямбол;
12.Христо Христов – член на УС на КРИБ – Ямбол;
13.инж. Пенка Маркова – експерт ЗБУТ, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Ямбол;
14.Представител на Съюз за стопанска инициатива, областно представителство – Ямбол.

ПРАВИЛНИК

РЕШЕНИЯ
Протокол №1/22.03.2018 г.
Протокол №1/10.06.2011 г.
Протокол №1/21.06.2012 г.
Протокол №2/11.12.2012 г.