ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

СЪСТАВ

Ръководител: Георги Динков Чалъков – Oбластен управител на област Ямбол

Заместник-ръководител: инж.Светослав Стойков Стоев  – Заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Главен инспектор Иван Георгиев Динев – Началник сектор в Регионална дирекция ПБЗН Ямбол

Членове:

1.Недко Пашелиев – Главен специалист ОМП в Областна администрация Ямбол
2.Старши комисар Добрин Димитров – ВПД Директор на Областна дирекция на МВР Ямбол
3.Комисар Кольо Гяуров – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол
4.Полк. Милен Димитров – Командир на военно формирование 26 030 Безмер
5.Комисар Христо Стефанов – ВПД Директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово
6.Подп. Велин Кехайов – Командир на военно формирование 52 590
7.Инж. Мариета Сивкова – Директор на Областно пътно управление Ямбол
8.Инж. Румен Семерджиев – Ръководител на ЕСО ЕАД, МЕПР – Ямбол
9.Инж. Светлан Динев – представител на „ Електроразпределение Юг“ ЕАД
10.Инж. Стоян Радев – Управител на „В и К“ ЕООД Ямбол
11.Инж. Васил Василев – Началник отдел „Кабелни мрежи“ към БТК АД -АР Изток -регион Ямбол
12.Д-р Лиляна Генчева – Директор на РЗИ Ямбол
13.Д-р Никол Ковачева – Директор на ЦСМП Ямбол
14.Стойко Стойков – Началник на Регионално управление на образованието Ямбол
15.Инж.Иван Влахов – Главен инженер на клон Средна Тунджа на„Напоителни еиетеми“ ЕАД
16.Инж.Галина Мартинова – Директор на ДГС „Тунджа“ Ямбол
17.Инж. Николай Мишинев – Директор на ДГС Елхово
18.Михаил Керемедчиев – Заместник кмет на община Ямбол
19.Галина Иванова- Секретар на община „Тунджа“
20.Пепа Кючукова – Заместник кмет на община Елхово
21.Гроздан Иванов – Заместник кмет на община Стралджа
22.Нина Терзиева – Заместник кмет на община Болярово
 

ІІ. Секретарят на щаба да изготви Схема за оповестяване на членовете на щаба.
ІІІ. След получаване на сигнал „Бедствие” от дежурния в ОЦ,  членовете на щаба са длъжни да се явят в залата на І етаж в сградата на Областна администрация. Времето за явяване в работно време е до „Ч” + 20 мин., а в извънработно време – до „Ч” + 60 мин.
ІV. Членовете на щаба са длъжни да участват в обучения, тренировки и учения, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за защита при бедствия, след оповестяване от дежурния в ОЦ на РД „ПБЗН” или писмена покана от ръководството на щаба.
V. При необходимост в състава на щаба могат да бъдат включени специалисти от други институции и организации.
VІ. В неотложни случаи членовете на щаба могат да упълномощават други длъжностни лица от съответното ведомство да ги представляват, като уведомяват за това Секретаря на щаба.
Отменям заповед № РД 01/00048 от 2.06.2021 г. на Областен управител на област Ямбол.
С настоящата ми заповед да се запознаят всички членове на щаба.

План за защита на населението в Ямболска област при бедствия:

Обща част

План за защита на населението при земетресение

План за защита на населението при наводнение

План за защита на населението при снегонавявания

План за защита на населението при ядрена и радиационна авария

План за защита на населението при инциденти и аварии с опасни вещества и материали

РЕШЕНИЯ

Заповед РД01/0085-04.12.2014 г. относно въвеждане в изпълнение плана за защита при бедствия в област Ямбол

Взети решения на заседание на щаба за кординация на СНАВР от 15.02.2010 г.

  1. Да се извършва непрекъснато наблюдение по график на язовирите и нивото на река Тунджа.Информацията да се свежда до ОбСС и ОСС.
  2. Да продължи изграждането на предпазни диги в района на гр.Елхово, помпената станция в района на Стралджа и на други застрашени места , както и скъсване на дигата на р.Мочурица.
  3. Да се подържа непекъсната готовност за евакуация на част от населението в застрашените места.