ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

СЪСТАВ

Председател: Стойка Димитрова – Заместник областен управител на област Ямбол Технически секретар: Галя Павлова – главен експерт в Областна администрация Ямбол

Членове:

 1. Мария Славкова –старши експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“ при община Ямбол
 2. Силва Иванова – началник отдел „Социални услуги“ при община Тунджа
 3. Мариана Славова – Милева – ръководител служба „Социални дейности“ при община Елхово
 4. Живка Йорданова – началник отдел „Хуманитарни дейности“ при община Стралджа
 5. Любослав Ценов – представител на община Болярово
 6. д-р Хайсам Самра – главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ Ямбол
 7. Милена Янъкова – директор на РД „Социално подпомагане” Ямбол
 8. Мима Минкова – главен социален работник в отдел „ИОХУСУ“ в дирекция “Социално подпомагане” Ямбол
  9.Султанка Николова – началник отдел „ИОХУСУ“ в дирекция “Социално подпомагане” Елхово
 9. Стоян Иванов – директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Ямбол
 10. Юрка Станкова – старши експерт “Посреднически услуги” в Дирекция Бюро по труда Ямбол
 11. Татяна Дюлгерова – директор на Дирекция Бюро по труда Елхово
 12. Ваня Димитрова – старши експерт в РУО Ямбол
 13. Атанаска Бонева – представител на Национален алианс за социална отговорност
 14. Руска Стратиева – представител на ТО на слепите Ямбол
 15. Калоян Калиманов – представител на РС на КНСБ – Ямбол
 16. Мария Маджарова – представител на СРС на КТ „Подкрепа“ – Ямбол
 17. Татяна Балъкчиева – представител на УС НА ЯТПП
 18. Таня Бончева – изпълнителен директор на ИСА Ямбол
 19. инж. Георги Георгиев – представител на РО „КРИБ Ямбол“
 20. Диана Качарова – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Ямбол
 21. Представител на УС на Съюз за стопанска инициатива

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРОТОКОЛ

Протокол № 1 от 10 Септември 2020 г.