ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

СЪСТАВ

Председател: инж. Светослав Стоев – Заместник областен управител на област Ямбол
Технически секретар: Галя Павлова – главен експерт в Областна администрация Ямбол

Членове:

1.Мария Славкова – старши експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“ при община Ямбол
2.Силва Иванова – началник отдел „Социални услуги“ при община Тунджа
3.Мариана Славова – Милева – ръководител служба „Социални дейности“ при община Елхово
4.Живка Йорданова – началник отдел „Хуманитарни дейности“ при община Стралджа
5.Любослав Ценов – представител на община Болярово
6.д-р Хайсам Самра – главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ Ямбол
7.Милена Янъкова – директор на РД „Социално подпомагане” Ямбол
8.Мима Минкова – главен социален работник в отдел „ИОХУСУ“ в дирекция “Социално подпомагане” Ямбол
9.Султанка Николова – началник отдел „ИОХУСУ“ в дирекция “Социално подпомагане” Елхово
10.Стоян Иванов – директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Ямбол
11.Юрка Станкова – старши експерт “Посреднически услуги” в Дирекция Бюро по труда Ямбол
12.Татяна Дюлгерова – директор на Дирекция Бюро по труда Елхово
13.Ваня Димитрова – старши експерт в РУО Ямбол
14.Атанаска Бонева – представител на Национален алианс за социална отговорност
15.Руска Стратиева – представител на ТО на слепите Ямбол
16.Калоян Калиманов – представител на РС на КНСБ – Ямбол
17.Мария Маджарова – представител на СРС на КТ „Подкрепа“ – Ямбол
18.Татяна Балъкчиева – представител на УС НА ЯТПП
19.Таня Бончева – изпълнителен директор на ИСА Ямбол
20.инж. Георги Георгиев – представител на РО „КРИБ Ямбол“
21.Диана Качарова – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Ямбол
22.Представител на УС на Съюз за стопанска инициатива

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРОТОКОЛ

Протокол № 1 от 10 Септември 2020 г.