ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

СЪСТАВ

Председател: Георги Чалъков – областен управител на област Ямбол

Заместник- председател: инж. Светослав Стоев – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Ивелина Новакова – специалист при Областна администрация Ямбол

Членове:

1.Неда Бъчварова – началник отдел „Хуманитарни дейности“ в община Ямбол
2.Татяна Стоянова – началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности“ в община „Тунджа“
3.Венета Димитрова – Секретар на община Елхово
4.Живка Йорданова – началник отдел „Хуманитарни дейности“ в община Стралджа
5.Ана Минчева – представител на община Болярово
6.Петко Петков – инспектор в отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР Ямбол
7.Ваня Димитрова – старши експерт в РУО Ямбол
8.д-р Зоя Кривошиева – директор дирекция „Медицински дейности“ РЗИ Ямбол
9.Красимира Георгиева – главен експерт в отдел „Статистически изследвания“ Ямбол на ТСБ – Югоизток
10.Стоян Кунев – директор на ОД „Земеделие“ Ямбол
11.Теменужка Юрукова – главен експерт „Социално подпомагане“ при РД „Социално подпомагане“ Ямбол
12.Злати Христов – директор на РИОСВ Стара Загора
13.Кремена Коларова – старши инспектор в РДНСК Ямбол
14.Цветан Съйков – ръководител отдел „Продажби“ при ВиК ЕООД Ямбол
15.Кина Асенова – здравен медиатор, представител на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ Ямбол

ПРАВИЛНИК

ИНФОРМАЦИЯ И РЕШЕНИЯ

ноември 2009

1. Организиране ежемесечни срещи с представители на общините, ВиК и лидери на ромските организации за създаване на работещ механизъм за събираемост на стари дължими и текущи сметки за вода.

2.Съдействие от ОДП при спиране на водоснабдяването на нередовните платци.

3. Извеждане от общински жилища при над 3 месечни задължения за вода, като съвместна дейност между общините и ВиК.

4. Поддържане на доброто състояние на вътрешната ВиК инсталация в общинските имоти,предоставени за обитаване с цел икономия на вода.

5. Периодично разглеждане на резултатите от взетите решения на заседания на съвета.

03.06.2011 г.
Дневен ред:
1.Мерки по изпълнението на дейностите на Чешкото представителство на десетилетието на ромското включване
2.Информация за предприетите мерки по събиране на просрочени задължения от нередовни потребители от м.юни 2010г до м. май 2011 г.
3.Разни

Приети решения на заседанието:
1.Срока за подаване на отчетите на общинските комисии по ЕДВ за 2010г да бъде 15 юни 2011г
 2.Приема предприетите мерки и отчетната дейност на общините по линия на десетилетието на ромското включване за периода
 3.Приема отчета на г-н Радев за посоченият период по т.2

РЕШЕНИЕ ОТ 28.05.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 28.08.2012 Г.
ИНФОРМАЦИЯ И РЕШЕНИЕ ОТ 06.12.2012 Г.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ – ОБЛАСТ ЯМБОЛ 2012 Г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020)