ЗВЕНО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КЪМ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ