ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 100 ОТ 08.06.2018 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

СЪСТАВ:

Заповед №  РД-01-00128/ 13.09.2022

Заповед №  РД-01-00052/ 01.03.2022