КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА

СЪСТАВ


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Волен Дичев – Заместник областен управител на област Ямбол

ЧЛЕНОВЕ:

Павлина Пенева – Главен секретар на Областна администрация – Ямбол

Екатерина Иванова – Директор на Дирекция „АКРРДС”

Руска Йовчева – Главен експерт в  Дирекция „АКРРДС”

Николета Караджова –  Главен юрисконсулт в Дирекция АПОФУС“

Правила за работа на комисията:

1.Приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;

2.Преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;

3.Предлага на Областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;

4.Информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;

5.Следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

6. Изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на Областния управител на област Ямбол.

Дейността на Комисията, следва да се осъществява в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.