КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА

СЪСТАВ

Заповед РД-01-00002 от 04.01.2024 г.

Правила за работа на комисията:

1. Приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;

2. Преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;

3. Предлага на Областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;

4. Информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;

5. Следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

6. Изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на Областния управител на област Ямбол.

Дейността на Комисията, следва да се осъществява в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.