КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА

СЪСТАВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Драгомир Димитров – Заместник областен управител на област Ямбол

ЧЛЕНОВЕ:
1. Галя Павлова – Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
2. Екатерина Иванова – Директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
3. Николета Караджова Главенюрисконсулт в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
4. Лидия Кръстева – Старши юрисконсулт в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Правила за работа на комисията:

1. Приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;

2. Преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;

3. Предлага на Областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;

4. Информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;

5. Следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

6. Изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на Областния управител на област Ямбол.

Дейността на Комисията, следва да се осъществява в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.