Областен съвет за развитие

СЪСТАВ

Председател: Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол

Заместник-председател: Волен Дичев – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Мариела Павлова – Главен специалист в Областна администрация Ямбол

Членове:

1. Валентин Ревански – Кмет на община Ямбол
2. Мария Тюфекчиева – Представител  на ОбС Ямбол
3. Петър Киров – Кмет на община Елхово
4. Йовка Иванова – Представител на ОбС Елхово
5. Георги Георгиев – Кмет на община „Тунджа”
6. Георги Иванов Георгиев  – Представител на ОбС Тунджа
7. Христо Христов – Кмет на община Болярово
8.  д-р Янка Николова – Представител на ОбС Болярово
9. Атанас Киров  – Кмет на община Стралджа
10. Цони Цонев – Представител на ОбС Стралджа
11. Стойчо Стойчев – Председател на УС на ЯТПП
12. Таня Бончева – Изпълнителен директор на ИСА Ямбол
13. Илияна Димитрова – Областен координатор PC НА КНСБ – Ямбол
14. Мария Маджарова – Председател на  СРС на КТ „ПОДКРЕПА“ Ямбол
15. инж. Николай Георгиев – Председател на УС на КРИБ – Ямбол
16. Георги Георгиев – Ръководител общинска структура АИКБ – Ямбол
17. Представител на Съюз за стопанска инициатива за област Ямбол

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Обн. ДВ. бр.95 от 26 Октомври 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят организацията и дейността на областните съвети за развитие.

Чл. 2. Областните съвети за развитие определят целите и приоритетите за развитие на областта и мерките за постигането им в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие.

Глава втора.
СЪСТАВ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Чл. 3. (1) Председател на областния съвет за развитие е областният управител.

(2) Членове на областния съвет за развитие са:

1. кметовете на общините в областта;

2. по един представител на общинския съвет на всяка от общините от областта;

3. делегиран представител на регионалните сдружения на общините на територията на областта;

4. делегиран представител на областните структури на национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите.

(3) По покана на председателя на областния съвет за развитие на заседанията на съвета могат да присъстват и да участват в обсъжданията представители на министерства и други ведомства и на териториалните им структури, на регионалния съвет за развитие, на областните съвети за развитие от района за планиране, както и на други юридически лица, имащи отношение към въпросите, включени за обсъждане в дневния ред.

Чл. 4. (1) Председателят на областния съвет за развитие се подпомага от двама заместник-председатели, избрани от съвета.

(2) При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и/или ръководят от определен от него заместник-председател.

  Чл. 5. Смяната на представителите в състава на съвета по чл. 3, ал. 2, т. 2, 3 и 4 се извършва от съответните органи по реда на тяхното избиране.

Чл. 6. Списъкът с поименния състав на областния съвет за развитие се предоставя на членовете на съвета, на председателя на регионалния съвет за развитие и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 7. (1) С решение на областния съвет за развитие могат да се създават постоянни и временни комисии, консултативни съвети и работни групи.

(2) С решението по ал. 1 се определят съставът, функциите и срокът за изпълнение на възложените им задачи.

Чл. 8. Областният съвет за развитие:

1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;

2. оценява инициативите на общините и на юридическите лица, свързани с областната стратегия за развитие и предложенията за включване на мерки в Националната оперативна програма за регионално развитие;

3. прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други съседни области за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие;

4. изразява становища по предоставените му за разглеждане проекти на нормативни актове, стратегически, планови и програмни документи, свързани с планирането и програмирането на регионалното развитие;

5. обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие на територията на областта по предложение на областния управител;

6. осъществява взаимодействие с областните съвети за развитие, с регионалните съвети за развитие, с органите на изпълнителната власт и техните териториални структури;

7. избира и освобождава заместник-председателите на съвета и представителя на общините в регионалния съвет за развитие;

8. създава постоянни и временни комисии и работни групи;

9. приема годишна програма за дейността си и отчета за нейното изпълнение;

10. изпълнява и други функции, възложени му с акт на Министерския съвет или на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 9. Председателят на областния съвет за развитие:

1. представлява съвета, ръководи и координира неговата дейност;

2. организира изпълнението на решенията на съвета;

3. организира разработването, съгласуването и приемането на областната стратегия за развитие;

4. осигурява публичност и прозрачност на дейността на съвета;

5. осъществява координация и взаимодействие с регионалните съвети за развитие, с областните съвети за развитие, с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление по планирането и програмирането на регионалното развитие;

6. изготвя шестмесечни и годишни отчети за дейността на съвета и след приемането им ги предоставя за сведение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на председателя на регионалния съвет за развитие;

7. изпълнява и други функции, възложени му от областния съвет за развитие.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Чл. 10. (1) Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от членовете му;

3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;

4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и проекта за дневния ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.

(3) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на съвета и непосредствено преди неговото гласуване.

Чл. 11. (1) Заседанията на областния съвет за развитие са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от членовете на съвета.

(2) Решенията на съвета се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.

(3) Областната стратегия за развитие се приема с мнозинство от две трети от общия брой на членовете на областния съвет за развитие.

Чл. 12. (1) Заседанията на областния съвет за развитие са открити.

(2) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват приетите решения.

(3) Протоколът се подписва от председателя и протоколчика и се изпраща на членовете на съвета, на регионалния съвет за развитие и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) Приетите материали от заседанията на съвета са публични и се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин.

Чл. 13. (1) По изключение областният съвет за развитие може да приема решение и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен от докладна записка.

(2) Решението е прието, ако е подкрепено от две трети от членовете на съвета. В случай че решението не бъде прието, то се разглежда на следващото заседание на съвета.

Чл. 14. (1) Организационно-техническото осигуряване и експертно подпомагане на дейността на областния съвет за развитие се осъществяват от служители в областната администрация, определени от областния управител.

(2) Областният управител определя един от служителите в областната администрация за секретар на областния съвет за развитие.

(3) Секретарят на областния съвет за развитие отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на съвета.

Чл. 15. (1) Средствата, необходими за дейността на областния съвет за развитие, се осигуряват от бюджета на областната администрация.

(2) Командировъчните и другите разходи, направени от членовете на съвета във връзка с тяхната дейност, са за сметка на съответните общини и организации, които представляват.

(3) Председателят, заместник-председателите и членовете на областния съвет за развитие не получават възнаграждение за работата си в съвета.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. В едномесечен срок от обнародването на правилника в “Държавен вестник” общинските съвети, регионалните сдружения на общините и областните структури на национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите определят своите представители в областните съвети за развитие и уведомяват областните управители.

§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на областните управители.

§ 3. Правилникът се издава на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за регионалното развитие.

РЕШЕНИЯ


ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ №2 / 5 април 2005г.

……….

1. Областният съвет за развитие приема Стратегията за развитие на Ямболска област 2005 – 2015 година и задължава Областния управител да подготви за следващо заседание на Областния съвет за развитие предложения за актуализация на Стратегията и приложенията към нея в зависимост от определените райони за целенасочено въздействие, целите, приоритетите и дейностите както в регионалния план, така и в общинските планове за развитие.

2. ОСР задължава секретариата на ОСР да организира Форум по селско стопанство през 2005 година.

3. ОСР задължава представителите на Областния съвет в Регионалния съвет за развитие да представят предложенията на ЯТПП и РЗК на следващо заседание на Регионалния съвет.

Решенията бяха гласувани поотделно и приети с пълно мнозинство.


решения от заседание проведено на 30.10.2009г.

1.  Утвърждава за членове на ОСР:

Георги Славов – Кмет на община Ямбол
Георги Зафиров – Представител на Общински съвет Ямбол
Петър Киров – Кмет на община Елхово
Зоя Стоева – Димитрова – Представител на Общински съвет Елхово
Георги Георгиев – Кмет на община “Тунджа”
Георги Георгиев – Представител на Общински съвет “Тунджа”
Христо Христов – Кмет на община Болярово
Димитър Желев – Представител на Общински съвет Болярово
Митко Андонов – Кмет на община Стралджа
Катя Вълкова – Представител на Общински съвет Стралджа
Стойчо Стойчев – Председател на ЯТПП
Мирела Начева – секретар на ИСА
Вълкана Янкова – председател на РКС на КНСБ
Мария Маджарова – председател на РС на КТ “Подкрепа”
Пенчо Пенев – зам. кмет на Община Тунджа, представител на РАО “Тракия”
Николай Клисурски – Секретар на Конфедерацията на работодателите и ииндустриалците в България – Ямбол
Васил Бъчваров – регионален координатор на БСЧП “Възраждане” – Ямбол
Христо Дянков – регионален председател на Съюза за стопанска инициатива – Ямбол

2.Утвърждава състава на Комисията по заетост и правилник за организация на дейността й.

КОЛЬО КОЛЕВ – Директор на ДРСЗ – Бургас
ПЕПА КЮЧУКОВА – Зам.-кмет на община Елхово
ЖЕЛьо желев – З ам.-кмет на община Болярово
АТАНАСКА КАБАКОВА – Зам.-кмет на община Стралджа
ПЕНЧО ПЕНЕВ – Зам.-кмет на община „ Тунджа ”
НИНА РУСЕВА – Зам.-кмет на община Ямбол
ЕМИЛИЯ ДИМОВА – Директор на ДБТ – Ямбол
ТАТЯНА ДЮЛГЕРОВА- Директор на ДБТ – Елхово
ВЪЛКАНА ЯНКОВА – Председател на РС на КНСБ
МАРИЯ МАДЖАРОВА – Председател на РС на КТ “ПОДКРЕПА “
СТОЙЧО СТОЙЧЕВ – Председател на ЯТПП
МИРЕЛА НАЧЕВА – Секретар на ИСА – Ямбол
ЙОРДАН ПАРУШЕВ – Директор на дирекция “Областна инспекция по труда” – Ямбол
СТЕФКА СПАСОВА – Директор на РД “Социално подпомагане”
КРЪСТИНА МИНЕВА- Директор на регионален център по здравеопазване – Ямбол
НИКОЛАЙ КЛИСУРСКИ – Секретар на общински съвет на КРИБ в Ямбол

3. Приема провеждането на конкурса Инвеститор на годината за 2009 г ., като общините се включват в материалното обезпечаване на конкурса.

4. Приема график и регламент за провеждане на конкурса инвеститор на годината за 2009 г.

5. Областна администрация да предостави разработената презентация „ Автомагистрала Тракия на територията на област Ямбол ” – перспективи, възможности и проблеми на членовете на съвета, за по-обстойно запознаване с нея и изпращане на техни конкретни предложения.

РЕШЕНИЕ ОТ 28.10.2010 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 09.12.2010 Г.

РЕШЕНИЕ ОТ 28.02.2011 Г.

РЕШЕНИЕ ОТ 19.09.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 02.12.2011 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 30.03.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 11.06.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 02.11.2012 Г.РЕШЕНИЕ ОТ 07.12.2012 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 11.04.2013 Г.РЕШЕНИЕ ОТ 07.06.2013 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 03.09.2013 Г.

РЕШЕНИЕ ОТ 17.10.2013 Г.

РЕШЕНИЕ ОТ 02.07.2014 Г.

РЕШЕНИЕ ОТ 16.04.2015 Г.

РЕШЕНИЕ ОТ 21.01.2016 Г.

РЕШЕНИЕ ОТ 26.05.2016 Г.
РЕШЕНИЕ ОТ 26.04.2017 Г.РЕШЕНИЕ ОТ 17.11.2017 Г.РЕШЕНИЕ ОТ 27.05.2019 Г.