ВРЪЗКИ

Електронни регистри и портали
Административен регистър
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
Портал за отворени данни
Портал за работа в държавната администрация
Портал за обществени поръчки
Единен портал за електронно правосъдие

Общини
Община Болярово
Община Елхово
Община Тунджа
Община Стралджа
Община Ямбол

Здравеопазване
Регионална здравна инспекция Ямбол
Областна болница МБАЛ “Свети Пантелеймон” Ямбол
МБАЛ “Св.Иван Рилски” ЕООД Елхово
Диагностично-консултативен център Ямбол
Районна здравноосигурителна каса – Ямбол
Районна колегия на български лекарски съюз Ямбол
Регионална фармацевтична колегия – Ямбол

Образование, труд, социална политика
Регионално управление на образованието Ямбол
Бюра по труда в област Ямбол
Дирекция “Инспекция на труда” Ямбол
Агенцията за социално подпомагане – регионални дирекции в област Ямбол
Национален осигурителен институт – клонове в област Ямбол
Комисия за защита на потребителите – офис Ямбол

Правосъдие и вътрешен ред
Окръжен съд Ямбол
Районен съд Елхово
Районен съд Ямбол
Административен съд Ямбол
Окръжна прокуратура Ямбол
Областна дирекция на МВР Ямбол

Икономика, бизнес и инфраструктура
Агенция по вписванията Ямбол
Национална агенция по приходите – офис Ямбол
Агенция за държавна финансова инспекция – Ямбол
Агенция по геодезия, картография и кадастър – регионален офис Ямбол
Регионална дирекция “Автомобилна администрация”
Специализирано звено “Областно пътно управление Ямбол”
Водоснабдяване и канализация Ямбол
Национален статистически институт Ямбол
Държавна агенция архиви – Ямбол
Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ямбол
Териториално звено “Гражданска регистрация и административно обслужване”

Земеделие и гори
Областна дирекция на държавен фонд “Земеделие” Ямбол
Областна дирекция “Земеделие” Ямбол
Национална служба за съвети в земеделието – офис Ямбол
Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол
Държавно горско стопанство “Тунджа”
Държавно горско стопанство “Елхово”