АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО  ОБСЛУЖВАНЕ В
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Намира се на партерния етаж в сградата на Областна администрация Ямбол
с адрес: 8600, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18


РАБОТНО ВРЕМЕ на ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО  ОБСЛУЖВАНЕ: 8.00 ч. – 18.00 ч.

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ:
Спирка „хотел България“ – линия 1, линия 2, линия 11, линия 23 и линия 15
Спирка „Билла“ – линия 1
Спирка „ДЗИ“ – линия 15

В непосредствена близост до сградата на Областна администрация Ямбол  има платен паркинг, както и места с режим на паркиране в „синя зона“.


ТАКСИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПЛАТЕНИ ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:В брой
:В центъра за административно обслужване на Областна администрация Ямбол, ул. Жорж Папазов  №18
По банков път:Банка: ОББ BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG95UBBS80023106143800
Важно: При плащане по банков път задължително в основание за плащане записвайте административната услуга за която плащате трите имена на заявителя за физически лица;
име и БУЛСТАТ за юридически лица;     
На ПОС-терминално устройство:
В  центъра за административно обслужване на Областна администрация Ямбол, ул. Жорж Папазов  №18

е-УСЛУГИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации
2972 Issuance of APOSTILLE Certificates for documents issued by the Mayors and the by the municipal services

1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
1963  Search registers and property books for government-owned property and land – government private or government public ownership

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или отписване на имота от актовите книги
1972 Certifying the existence or absence of a deed of government title over a particular property or whether the property has been written off the title records

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
1978  Issuance of certified copies of contracts, orders and other documents of interest to the natural persons and legal entities, from the Government Property Archive

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
1979  Issuance of certificates about the existence or absence of title restitution claims

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
1983 Drawing up an corrective deed amending a title deed of government ownership

2529 Позволително за ползване на лечебните растения
2529 Issuance of a permit for the use of medicinal herbs

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
1961 Deliberating on permissions for the drawing up of development plans which cover areas spreading across more than one municipality or which plan the construction of projects of regional importance

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
2389 Deliberating on permissions for the development of master plans of investment initiative

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
1962  Issuance of Habitation Certificates

1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
1966  Issuance of order permitting or rejecting an amendment of detailed development plans which cover areas spreading across more than one municipality or which plan the construction of projects of regional importance

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община или обекти с регионално значение
1967  Agreeing conceptual designs for physical infrastructure projects which spread across and are of importance to more than one municipality, or for  projects of regional importance

1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж
1968 Adoption of a project plan – surveying a completed building project

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

1969 Registering a Technical passport of a construction project (Building Performance Report)

1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община / или за обекти с регионално значение
1974 Issuance of a construction permit for physical infrastructure projects which spread across and are of importance to more than one municipality, or for  projects of regional importance

1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
1975 Issuance of an order adopting amendments in any adopted project plan

1976 Презаверяване на разрешение за строеж
1976 Renewal of a construction permit

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
1980 Adoption of executive documentation on any insignificant amendments in an adopted project plan

1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община / или обекти с регионално значение
1981 Approval of schematic or detailed projects plans for physical infrastructure projects which spread across and are of importance to more than one municipality, or for  projects of regional importance

1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж1984  Adoption of the parts of the master plan of investment initiative and issuance of a construction permit

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост.
2469 Issuance of an Order assigning a single-time right of way / construction of branch lines from the public mains and physical infrastructure facilities through any government-owned land
1 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2 Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)
3 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на норм. акт или които са свързани с издаване на адм. акт или с извършване на друга адм. услуга
4 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
5 Предоставяне на достъп до обществена информация
6 Административни услуги, извършвани от други административни органи