ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ САМООЦЕНКА

Областна администрация Ямбол бе включена в Проект на Института по публична администрация – „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в Българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепана Oперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е подобряване на управлението на публичните организации чрез Европейския модел за качество CAF (Common Assessment Framework). В хода на проекта бяха обучени служители от Областна администрация Ямбол, а в администрацията бе въведен аналитичният инструмент за организационно съвършенство „Обща рамка за оценка“ CAF 2020.