ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА 2023

РЕГЛАМЕНТ

За провеждане на конкурс

„ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА 2023” В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Областният управител на област Ямбол възстановява „Инвеститор на годината” в област Ямбол за съществен принос в социално-икономическото развитие на Област Ямбол през 2023 година.

Целта на конкурса е да се популяризира и поощри дейността на фирмите с принос към икономиката в област Ямбол.

Отличията се присъждат в следните категории:

  1. Големи предприятия със средносписъчен брой на персонала, над  250 души;
  2. Средни предприятия със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души;
  3. Малки предприятия със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души

Критерии за класиране:

  1. Инвестиции в ново строителство и разширение, реконструкция и модернизация

на съществуващи обекти, завършени през 2023 г. (с посочване на общия размер на инвестицията през целия период на инвестиране в лева)

  1. Брой новоразкрити работни места през 2023 г. (в брой)
  2. Инвестиции, вложени в обучения за придобиване на знания и умения и/или

повишаване на квалификацията на работниците и служителите през 2023 г. (в лева)

  1. Вложени инвестиции за осигуряване на здравни, социално-битови и др.

придобивки за персонала през 2023 г. (в лева)

  1. Инвестиции за модернизация в производството, създаване и внедряване на нови

 технологии и продукти. (в лева)

Кандидатите за участие в конкурса подават формуляр за участие (по образец), който се представя в Областна администрация – Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18, в срок до 23.11.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани и класирани от комисия, определена от Областния управител на област Ямбол. Наградите „Инвеститор на годината” ще бъдат връчени на тържествена церемония, в присъствието на представители на фирмите, които са взели участие в конкурса.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ