Month: ноември 2022

В събота министър Пулев ще направи мобилна приемна с областния управител на Ямбол

ПРЕСЦЕНТЪР

Информация до медиите

24.11.2022 г.

В събота министър Пулев ще направи мобилна приемна с областния управител на Ямбол

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще даде брифинг на 26.11.2022 г. (събота) в Ямбол заедно с областния управител Георги Чалъков, в 13:00 ч. в Голямата зала в Областната администрация (ул. „Жорж Папазов” № 18). Той ще представи възможностите за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и структурните фондове на Европейския съюз.

Мобилната приемна на министъра е част от обиколката му в страната за популяризиране на възможностите за бизнеса по ПВУ и новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП).

На приемната ще присъства още Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа.

Напомняме, че МИР е отворило две процедури по Плана за възстановяване. Първата е „Технологична модернизация“, която приключи с над 2 500 подадени проектни предложения за над 1 млрд. лв. По втората за „ИКТ решения и киберсигурност“ с бюджет 30,6 млн. лв. се кандидатства в момента, като подадените досега проектни предложения са близо 4 000. До края на годината по линия на МИР от ПВУ ще се отворят още две процедури – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на стойност 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от същия закон, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 14, чл. 33, ал. 1, т. 4 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Областен управител на област Ямбол

О Б Я В Я В А
конкурс за длъжността
„Главен счетоводител“

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, в Областна администрация Ямбол, на пряко подчинение на директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

– Професионален опит – 3 години или Минимален ранг – IV младши.

– Специфични изисквания: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и на условията по чл. 18, т. 1 от Закона за счетоводството.

2. Други изисквания: : За заемане на длъжността се изисква специалност придобита в:

– Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“ в Професионално направление: „Икономика“ или аналогична специалност, ако образователно-квалификационната степен е придобита в чужбина.

Минимално изискуемият професионален опит следва да отговаря на изискванията на чл. 18, т. 1 от Закона за счетоводството.

Минимум 1 (една) година от изискуемия професионален опит следва да е придобит в бюджетна организация.

3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Основната цел на длъжността „главен счетоводител“ е свързана с ръководене, организиране, контролиране на цялостната финансово – счетоводна дейност в Областна администрация на базата на определени с нормативни актови функции по счетоводната дейност и отчетност.

Подпомага ръководството при осъществяване на неговите правомощия във финансово – счетоводната и икономическата дейност. Участва в разработването на счетоводната политика на Областна администрация. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета и други сметки и фондове, ако има такива.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

6. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 и чл. 34, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ще се проведе чрез:

Практически изпит и Интервю.

С практическия изпит се цели да бъдат проверени уменията на всеки кандидат да се справя с конкретни задачи, които са свързани с изпълнение на задълженията на конкурсната длъжност.

Чрез интервюто се цели да бъдат проверени и установени в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

7. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители), което могат да получат в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

– Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, а именно „декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Декларация може да бъде получена в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност в Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“ в Професионално направление: „Икономика“.

Диплома за висше образование или друг аналогичен документ, издаден в чужбина следва да бъде признат по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

– Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или аналогичен документ съгласно законодателството на друга държава (ако стажът е придобит в чужбина).

8. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) и Декларацията за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: region@yambol.government.bg. В този случай на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща се изпраща информация за пречките за назначаване по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и длъжностната характеристика.

9. Срок за подаване на документите: До 17:30 часа на 28.11.2022 година.

10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията: http://yambol.government.bg.

11. Размер на основната месечна заплата за длъжността: Минималният размер на основната заплата е 730 лв. Основният размер на  заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат и Вътрешните правила за заплатата на служителите в Областна администрация – Ямбол.            

Заявление за участие в конкурс

Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

Застраховане на активи – движимо и недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол

Изх. № ОУ – 05095

11.11. 2022 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

             Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – движимо и недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

  • Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;
  • Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;
  • Свличане или срутване на земни пластове;
  • Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;
  • Увреждане на имущество от превозно средство или животно;
  • Земетресение;
  • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
  • Късо съединение/токов удар.

  Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 18 ноември 2022 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за имуществото, подлежащо на застраховане, може да получите от Марияна Танчева  – старши счетоводител, тел. 046 686811.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

Издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00001-19.10.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

от Областен  управител на област Ямбол

 Областният управител на област Ямбол на основание чл. 149, ал. 1, изречение второ от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00001-19.10.2022 г. , с което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал.5, чл. 161, ал. 1 и  чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с чл. 30, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/ се разрешава на „Диана кабел ТВ“ ООД, Община Ямбол, Община „Тунджа“, община Стралджа и Агенция „Пътна инфраструктура“ да извършат предвидените строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областен управител на област Ямбол технически инвестиционен проект по части: „Пътна“, „Електро“ и „Геодезия“,  неразделна част от разрешението за строеж за обект:  „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила, община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа, с. Търнава, община „Тунджа“ до с. Иречеково, община Стралджа“, минаващ през землищата на  община Ямбол, с. Могила, община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа, с. Търнава, община „Тунджа“, с. Иречеково, община Стралджа, област Ямбол. Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, т. 5, буква „д“ от ЗУТ и чл.10, ал. 4, от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред  Административен съд  Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез Областен управител на област Ямбол.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/
Областен управител на област Ямбол

Ден на народните будители!

Отбелязването на този светъл български празник е повод за национална гордост и самочувствие.

    На този ден честваме достойните българи, приели духовното извисяване за свое свещено дело.

Днес искам да поздравя всички Вас, уважаеми учители, дейци на културата и духовността. Продължавайте да поддържате жаждата за знания, да пазите и разпространявате българските ценности.

Желая на всички здраве, лични и професионални успехи!

Честит празник!

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ  
Областен управител на област Ямбол