Издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00001-19.10.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

от Областен  управител на област Ямбол

 Областният управител на област Ямбол на основание чл. 149, ал. 1, изречение второ от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00001-19.10.2022 г. , с което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал.5, чл. 161, ал. 1 и  чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с чл. 30, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/ се разрешава на „Диана кабел ТВ“ ООД, Община Ямбол, Община „Тунджа“, община Стралджа и Агенция „Пътна инфраструктура“ да извършат предвидените строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областен управител на област Ямбол технически инвестиционен проект по части: „Пътна“, „Електро“ и „Геодезия“,  неразделна част от разрешението за строеж за обект:  „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила, община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа, с. Търнава, община „Тунджа“ до с. Иречеково, община Стралджа“, минаващ през землищата на  община Ямбол, с. Могила, община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа, с. Търнава, община „Тунджа“, с. Иречеково, община Стралджа, област Ямбол. Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, т. 5, буква „д“ от ЗУТ и чл.10, ал. 4, от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред  Административен съд  Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез Областен управител на област Ямбол.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/
Областен управител на област Ямбол