Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00002-04.09.2020 г

ОБЯВЛЕНИЕ:

Областният управител на област Ямбол на основание чл. 149, ал. 1, изречение второ от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00002-04.09.2020  г., с което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1, ал.4 и ал.5, чл.161, ал.1 и чл.142, ал.1, ал.4 и ал.6 от ЗУТ се разрешава на „Диана кабел ТВ“ ООД и на община Ямбол, община „Тунджа“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ да извършат предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни и монтажни работи на обект:  „Подземен оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“, минаващ през землищата на гр.Ямбол, община Ямбол и с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол. Строежът е пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „д“ от ЗУТ и чл.10, ал.4 от Наредба №1/2003 г. за номенклатурата за видовете строежи.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред  Административен съд  Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“  чрез Областен управител на област Ямбол.