Заседание на Комисията по заетост

На заседанието бе приета Регионалната програма за заетост, чиято цел е осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда в област Ямбол и създаване на възможности за тяхната трудова и социална интеграция.

Общият брой работни места в петте общини от област Ямбол, които ще бъдат заети от безработни лица е 54, в различни по вид дейности. Регионалната програма за заетост е насочена към следните целеви групи: -безработни младежи до 29 години с подгрупа до 25 години; безработни лица над 50 годишна възраст; безработни лица с ниска или не търсена на пазара на труда квалификация; безработни лица с трайни увреждания; продължително безработни лица;

Общият брой работни места се разпределя както следва – 5 от тях ще бъдат назначени от Областна администрация Ямбол. За община Ямбол назначените ще бъдат 11, за община „Тунджа“ – 11, за община Стралджа – 6, за община Елхово – 16, за община Болярово – 5.

Програмата се финансира със средства от държавния бюджет на стойност 213 608 лева.

Информация за пазара на труда в област Ямбол за първото тримесечие на годината, бе представена от госпожа Пенка Кирилова – директор на Дирекция Регионална служба по заетост, Бургас. По данни на дирекцията, равнището на безработица в областта е 6,4%, като то е почти на същото равнище от миналата година. Най-висока е безработицата в община Болярово – 17,1%, в община Ямбол е 4% и е под равнището на безработица в страната, което е 6,8%.

По програмата „Запази ме“, свързана с пандемичната обстановка, в региона са изплатени близо 6 млн. лева на 4 623 лица. В Ямболска област по същата програма на 501 лица са изплатени 621 697 лева. По програмата „Заетост за теб“, подадените заявки са 243, сключени 208 договора за близо 2 млн. лева. Продължават и програмата „Младежка заетост“, както и мярката „60/40“.