Решение № АК-12-00002- 31.05.2021

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02375 от 28.05.2021 г. от кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в даване на  формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуга – превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа, с маршрутно разписание № 28101  и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа, за срок от 24 месеца.         

Към искането е приложено копие на Договор с Рег. № 489/19.06.2020 г., ведно с приложенията към него и маршрутни разписания № 28101 и 28201 на автобусна линия София – Стралджа.

От фактическа страна се установи следното:

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02004/15.06.2018 г. на кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа.

В тази връзка, с Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. на областен управител на област Ямбол, на основание чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), във връзка с чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, на кмета на община Стралджа е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутни разписания № 28101 и 28201 и часове на тръгване от гр. Стралджа 03.40 ч. и  6.30 ч.,  част от Републиканската транспортна схема от квотата на общината, със срок

на изпълнение от изтичане срока на действащите договори до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по – късно от 27.12.2019 г., т.е. 18 месеца.

Впоследствие е депозирано искане с вх. № ОУ-05201 от 09.12.2019 г. на кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа.

По постъпилото искане, с Решение № АК-1202-00004 от 17.12.2019 г. на областен управител на област Ямбол, на кмета на община Стралджа е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа, със срок на изпълнение 6 месеца – от 27.12.2019 г. до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по – късно от 27.06.2020 г.

Настоящото искане с вх. № ОУ-02375 от 28.05.2021 г. кметът на община Стралджа мотивира с изтичане на 19.06.2021 г. на срока на договор № 489/19.06.2020 г., сключен след проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа –  МР № 28101  и МР № 28201 по автобусна линия София  – Стралджа, както и с липсата на технологично време, необходимо за провеждане на процедура по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител.

Така направеното искане, считам за неоснователно, поради следните съображения:

Съгласно чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги…. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътнически превози. Регламентът определя и максимален срок за продължителността на допусната спешна мярка, а именно: две години.

В конкретния случай, с Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. и Решение № АК-1202-00004  от  17.12.2019 г.  е дадено разрешение на кмета на община Стралджа да

възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутно разписание № 28101  и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа за срок от общо две години. Така, на практика, е достигната максималната продължителност на допуснатата спешна мярка, регламентирана с императивната норма на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р  Е Ш И Х:

НЕ РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Стралджа предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, в следния вид:

Даване на формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуга – превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа, с маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа, за срок от 24 месеца.           

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Ямбол по реда на АПК.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол