ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.

– Професионален опит – 1 година или Минимален ранг – V младши.

– Специфични изисквания: не се предвиждат.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Право; придобита юридическа правоспособност.

3. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.

4. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

5. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл        (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);

– Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Право” и юридическа правоспособност.

– Копие от документи (трудова книжка, служебна книжка, длъжностна характеристика и др.), удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

6. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18.

7. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 24.06.2021 г.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация – Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/

9. Кратко описание на длъжността: Длъжността старши юрисконсулт е свързана с осъществяване на процесуално представителство, с изразяване на становища или разработване на предложения за решение на правни проблеми, свързани с дейността на Областна администрация Ямбол

10. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 710 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.             
За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова