Съобщение за застраховане на движима вещ

Изх. № ОУ – 05203

10.11.2021 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство, собственост на Областна администрация Ямбол, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 декември 2021 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ  /П/

Областен управител на област Ямбол