Заседание на Комисията по заетост бе проведено в ОА Ямбол

Вчера, 15.02.2022 г., в Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие – Ямбол. Основната тема на заседанието бе Представяне и обсъждане на предложение за държавен план-прием на област Ямбол за учебната 2022/2023 година, както и координирането на дейностите по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Предложението за държавен план-прием на област Ямбол за учебната 2022/2023 година, бе представено от господин Стойко Стойков – началник на Регионално управление на образованието – Ямбол. Планираният държавен план-прием е разумно балансиран. Учениците в VIІ клас са 1160. Планираните паралелки за дневна форма и дуална система на обучение в VIII клас на неспециализираните училища в областта са общо 46 с 1012 ученици, при средна пълняемост от 22 ученици. Според вида на подготовката разпределението на предлаганите паралелки е 16 профилирани и 30 професионални. При така планирания прием, учениците в професионални паралелки съставляват 65,22% от общия брой ученици в VIII клас за дневна форма на обучение /ДФО/ и дуална система на обучение /ДСО/, при целева стойност 61,32%. Относителният дял на учениците в планираните в паралелки със STEM профили и професии е 58,7% при зададени 64,82%. Постигнатите стойности са оптимални съобразно спецификата на териториалното разделение на областта на общини, съществуващата училищна мрежа и стремежът да се осигури равен достъп до качествено образование според интересите на учениците.

В планът фигурира и създаването на пет нови паралелки:

  • „Програмиране на изкуствен интелект” в ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол;
  • „Експлоатация на автомобилния транспорт” в ПГИ „Георги Раковски“ – Ямбол;
  • „Газова техника” в ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол;
  • „Говедовъдство” в ПГЗ „Христо Ботев“ – Ямбол;
  • „Производство на кулинарни изделия и напитки” в СУ „Д-р Петър Берон“ – Болярово;

Предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023г. бе прието с пълно единодушие от членовете на Комисията.

„Планираният план-прием трябва да бъде съобразен, както с броя на учениците в областта и техните желания, така и с търсенето на пазара на труда и нуждите на бизнеса. От изключителна важност е знанията и уменията, които учениците овладеят през годините на тяхното обучение, да намерят своята адекватна реализация на пазара на труда.“, коментира Биляна Кавалджиева, заместник областен управител и председател на Комисията по заетост.

По предложения на членовете на Комисията по заетост е издадена заповед на областния управител за сформиране на работна група, която организира и координира набирането на информация от работодатели от областта и внася информацията за обсъждане в Комисията по заетост.