Решение № АК – 1202 – 00001 от 15.03.2022 г.

РЕШЕНИЕ

№ АК – 1202 – 00001 от 15.03.2022 г.

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ – 01081 от 11.03.2022 г. от кмета на Община Елхово за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание Елхово – Ямбол с часове на тръгване /7.00 ч. – 7.55 ч.; 8.30 ч. – 9.20 ч.; 12.30 ч. – 13.25 ч. и 16.30 ч. – 17.15 ч./ от Областната транспортна схема, квота на Община Елхово.

От фактическа страна се установи следното:

Община Елхово е сключила Договор с рег. № 22 – 03/0027 от 07.03.2012 г. с Консорциум „Яница“, ЕИК 176095475, със седалище и адрес на управление: гр. Елхово, ул. „Трети март“, бл. 104, вх. Е, ет. 4, ап. 23, представлявано от Иван Колев, за извършване на обществен превоз на пътници по цитираната автобусна линия. Договорът е сключен на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 2 и сл. от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси след проведен конкурс за срок от 10 години.

Предвид високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване по утвърдното маршрутно разписание Елхово – Ямбол с часове на тръгване /7.00 ч. – 7.55 ч.; 8.30 ч. – 9.20 ч.; 12.30 ч. – 13.25 ч. и 16.30 ч. – 17.15 ч./ от Областната транспортна схема, квота на Община Елхово, на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 18 от Закона за автомобилните превози, кметът  на Община Елхово е поискал да бъде допусната спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.). Поисканата спешна мярка е във вид на пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по утвъденото маршрутно разписание, за срок до провеждане и приключване на процедура за възлагане на превоза по реда на Закона за обществените поръчки, но не по – дълъг от дванадесет месеца.

Така направеното искане, считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, в случаите по чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.

Според чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО)  № 1107/70  на  Съвета  (Регламент № 1370/2007 г.), в случай  на  прекъсване  на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка не може да надвишава две години.

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

Съгласно чл. 10 от Договор с рег. № 22 – 03/0027 от 07.03.2012 г. срокът на действието му е десет години. В тази връзка, предвид фактическата невъзможност за провеждане и приключване на процедура за възлагане на превоза по реда на Закона за обществените поръчки, считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.

Предвид гореизложеното, във връзка с високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р А З Р Е Ш А В А М:

            Кмета на Община Елхово да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание Елхово – Ямбол с часове на тръгване /7.00 ч. – 7.55 ч.; 8.30 ч. – 9.20 ч.; 12.30 ч. – 13.25 ч. и 16.30 ч. – 17.15 ч./ от Областната транспортна схема, квота на Община Елхово, със срок на изпълнение 12 (дванадесет) месеца, считано от 16.03.2022 г. до сключване на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 16.03.2023 година.

            Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по утвърденото маршрутно разписание, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

            ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок  от  съобщаването му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на Община Елхово по реда на АПК.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /П/

Областен управител на област Ямбол                 

ЛК/

Ямбол, ул. „Жорж Папазов” №18, тел.  046/68-68-14, факс 046/66-22-77, http://yambol.government.bg

e-mail: region@yambol.government.bg