Търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

З А П О В Е Д

№  ДС-04-00003/05.04.2022 г.

Ямбол

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с  чл. 42, ал. 1,  чл. 43, чл. 44, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:     

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Откривам процедура по провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АДС № 3575/18.11.2015 г., с адрес: област Ямбол, община Болярово, с. Шарково, ул. „Атанас Ангелов“ № 22, представляващ бивша ветеринарна лечебница, построена през 1962 г., състояща се от:

– Сграда с идентификатор 83051.501.118.1 по КККР на с. Шарково, със застроена площ 86 кв.м, брой етажи: 2, конструкция – масивна, предназначение – сграда със смесено предназначение;

– Сграда с идентификатор 83051.501.118.2 по КККР на с. Шарково, със застроена площ 81 кв. м, брой етажи: 1, конструкция – масивна, предназначение – сграда със смесено предназначение,

находящи се в поземлен имот с идентификатор 83051.501.118., с граници на имота: ПИ № № 83051.501.119, 83051.501.421, 83051.501.117, 83051.501.116, 83051.501.185.

2. Начална тръжна продажна цена за имота: 7 363 лв. (седем хиляди триста шестдесет и три лева ) без включен ДДС. На основание чл. 45 ал. 7 от ЗДДС доставката е облагаема.

3. Начин на плащане: Цената, достигната на търга, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.

4. Срокът за валидност на търга е 3 (три) месеца, считано от датата на публикуване на заповедта за откриване на търга на електронната платформа, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол, с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл.54а, ал.4 от ППЗДС, когато първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 работни дни от срока на валидност на процедурата.

Срокът на регистрация за участие в електронния търг е 12 (дванадесет) работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23,59 ч. на последния ден.

Началният час на провеждане на електронния търг е 10.00часа българско време с продължителност 1 (един) астрономически час, който ще се проведе  на 15-тия (петнадесетия) работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

5. Депозитът за участие в търга е в размер на 736,00 лв. (седемстотин тридесет и шест лева), който следва да се внесе по сметка на Областна администрация Ямбол. Депозитът за участие следва да е постъпил по горепосочената сметка най-късно до изтичане на срока за регистрация за участие в търга. Постъпването на депозита е условие за допускане до участие в търга. Внесеният депозит не се олихвява. Всички разноски по превода на депозита са за сметка на кандидата в търга.

6. Стъпката за наддаване за участие в търга е в размер на 368 лв. (триста шестдесет и осем лева), без ДДС.

7.  Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен след регистрация за участие в търга всеки работен ден от 10.00 до 16.30 ч. до изтичането на 12 (дванадесет) работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат, отброени от електронната платформа, след предварителна заявка за оглед в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Ямбол на телефон 046 68 68 20 и

представено от кандидата потвърждение за регистрация в електронната платформа за участие в търга.

8. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в т. 1 от настоящата заповед.

ОПРЕДЕЛЯМ  Комисия в състав:…………………………………………………………………….

За резултатите от електронния търг платформата генерира протокол, който се подписва от членовете на тръжната комисия с КЕП.

На основание чл.44, ал.3 от ППЗДС настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се публикува на електронната платформа, поддържана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, като допълнително да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол.

Препис – извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Ямбол в тридневен срок от издаването й.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Биляна Кавалджиева – Димитрова – заместник областен управител на област Ямбол.

Заповедта да се връчи на посочените в същата длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед отменя Заповед № ДС-04-00002 от 30.03.2022 г.

Заповед

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /П/

Областен управител на област Ямбол