Решение № АК – 1202 – 00002 от 05.05.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ АК – 1202 – 00002 от 05.05.2022 г.

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ – 01848 от 04.05.2022 г. от кмета на Община Ямбол за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/, 25, 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18-Б и 18-К, част от Общинската транспортна схема на Община Ямбол.

Към искането са приложени копия от Договор за обществена поръчка № 5 от 17.05.2017 г. и Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ДГ/08-29 от 09.04.2021 г.

От фактическа страна се установи следното:

Община Ямбол е сключила два договора за осъществяване на обществен пътнически превоз по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, както следва:

Договор за обществена поръчка № 5 от 17.05.2017 г. с „Юнион Ивкони“ ООД за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18-Б и 18-К, част от Общинската транспортна схема на община Ямбол, със срок на действие 60 (шестдесет) месеца, тоест до 17.05.2022 г. и

Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ДГ/08-29 от 09.04.2021 г. с „Юнион Ивкони“ ООД за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/ и 25, част от Общинската транспортна схема на община Ямбол, със срок на действие до 08.05.2022 г.

С оглед изтичане на срока на действие на горецитираните договори през месец май 2022 г. и предвид невъзможността за приключване на започнала процедура за възлагане на услугата по осъществяване на обществен пътнически превоз при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007, съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, кметът на Община Ямбол е поискал да бъде допусната спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.). Поисканата спешна мярка е във вид на пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Общинската транспортна схема на община Ямбол за срок от 11 месеца по основни автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/ и 25, считано от 09.05.2022 г. и по основни автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18-Б и 18-К, считано от 18.05.2022 г.

Така направеното искане, считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, в случаите по чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.

Според чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО)  № 1107/70  на  Съвета  (Регламент № 1370/2007 г.), в случай  на  прекъсване  на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка не може да надвишава две години.

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

От една страна, съгласно чл. 4 от Договор с рег. № ДГ/08-29 от 09.04.2021 г. срокът на действието му е до 08.05.2022 г. От друга страна, съгласно Раздел VI, т. 6 от Договор № 5 от 17.05.2017 г. срокът на действието му е 60 (шестдесет) месеца и влиза в сила от датата на подписването му – 17.05.2017 г., респeктивно до 17.05.2022 г. В тази връзка, предвид фактическата невъзможност за приключване на процедура за възлагане на услугата по осъществяване на обществен пътнически превоз по реда на Закона за концесиите, считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.

Предвид гореизложеното, във връзка с високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р А З Р Е Ш А В А М:

            Кмета на Община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници:

  • по основни автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/ и 25, част от Общинската транспортна схема на Община Ямбол, със срок на изпълнение 11 (единадесет) месеца, считано от 09.05.2022 г. до сключване на договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 09.04.2023 година и
  • по основни автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18-Б и 18-К, част от Общинската транспортна схема на Община Ямбол, със срок на изпълнение 11 (единадесет) месеца, считано от 18.05.2022 г. до сключване на договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 18.04.2023 година.

 Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по утвърденото маршрутно разписание, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

            ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок  от  съобщаването му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на Община Ямбол по реда на АПК.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /П/ Областен управител на област Ямбол