Обявление във връзка със застраховане на лек автомобил, собственост на Областна администрация – Ямбол

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Изх. № ОУ – 02617

01.07.2022 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

             Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ, собственост на Областна администрация – Ямбол, представляваща лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Санта Фе“, се събират оферти за сключване на:

  • Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и
  • Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 11 юли 2022 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Класирането на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за имуществото, подлежащо на застраховане, може да получите от Светла Добрева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ  /П/

Областен управител на област Ямбол

Изтегли