Застраховане на активи – движимо имущество на Областна администрация Ямбол

Изх. № ОУ-00530

03.02.2023 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ, собственост на Областна администрация Ямбол, представляваща лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, се събират оферти за сключване на Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

  • Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или имплозия, падане на или блъскане от летателни устройства (тела) и/или предмети, изпаднали от тях;
  • Природни бедствия – удар от мълния (гръм), буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, падащи дървета и клони, покриви и/или части от тях и/или други предмети вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;
  • Пътно-транспортни произшествия по време на движение и/или в паркирано положение;
  • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм, палеж, взривяване, кражба, грабеж), действия нарушаващи целостта и/или външния вид на МПС;
  • Репатриране на МПС и/или неговите прикачени устройства, повредено от застрахователно събитие, техническа повреда или събитие, свързано с нормалната експлоатация на МПС, довело до невъзможност за законосъобразно движение на МПС на собствен ход, без лимит на изминато разстояние.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 10 февруари 2023 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Класирането на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за имуществото, подлежащо на застраховане, може да получите от Галя Павлова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, тел. 046 686844.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол