Заповед № РД-01-00033 – 14.03.2023 относно пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол за времето от 01.04.2023 г. до 31.10.2023 г.

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД-01-00033 – 14.03.2023

 Ямбол, 14.03.2023 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № РДГ 12-1715 от 06.03.2023 г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,

  Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 01.04.2023 г. до 31.10.2023 г.
  2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
  3. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
  4.   Териториалните поделения, Държавните горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие  гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.
  5.   Директорите на териториалните поделения – ДГС при Югоизточно държавно предприятие гр.Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните.
  6.   Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
  7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:

    7.1.Да ги поддържат целогодишно в безопасно състояние от пожари, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други лесно запалими материали;

   7.2.Да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;

  7.3.Да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.

8.Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

10.Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.

11.Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.

12.Органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения, Държавните горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие  гр. Сливен, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и предотвратяване на горски пожари.

13.Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

14.Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

15.Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6 ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

16.В срок до 24 часа след възникване на горски пожар в държавните горски територии, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителната агенция по горите от оторизираните за това служители в териториалните поделения на Югоизточно държавно предприятие  гр. Сливен.

17.При възникване на големи и сложни пожари да се привличат местните модулни формирования  на Министерство на отбраната и Регионална дирекция „Гранична полиция” Елхово, съгласно плана за взаимодействие при пожари, а кметовете на общини да създадат организация за участие на доброволческите формирования и населението при гасенето им.

18.Поделенията на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и общините – собственици на гори да изпълнят заложените в оперативните планове противопожарни мероприятия.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до Директора на Регионална дирекция по горите гр. Сливен, Директора на Югоизточно държавно предприятие  гр. Сливен, Началника на РД „ПБЗН“ Ямбол и до кметовете на общини в област Ямбол.

Директорът на Югоизточно държавно предприятие  гр. Сливен да сведе настоящата заповед до знанието на директорите на териториалните поделения на Държавните горски стопанства.

Кметовете на общини да доведат  настоящата заповед до знанието на всички, имащи отношение по въпросите, упоменати в нея.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите, настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация – Ямбол, Регионална дирекция по горите – Сливен и Изпълнителна агенция по горите.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/
Областен управител на област Ямбол