ЗАПОВЕД №  ДС-04-00005/20.04.2023г.

З А П О В Е Д

№  ДС-04-00005/20.04.2023г.

В Областна администрация Ямбол с вх.№ ОУ-05528/02.12.2022г. от възложителя: „АТМ-България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, пл. Освобождение №2, бл.2, ап.2 , ЕИК 128042320, представлявано от Андрея Танев Михалев – управител и Електроразпределение Юг АД  , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ №37, ЕИК 115552190, е внесен проект на Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Трасе на подземен ел. провод СрН 20кV за „АТМ -България“ от ПИ 80217.21.484 по КККР з-ще. с. Чарган до ПИ 87374.522.208 – Подстанция Ямбол по КККР Ямбол “ в землищата на гр. Ямбол, с. Чарган и с. Могила, общ. “Тунджа“, обл. Ямбол“, минаващ през територията на община Ямбол и община „Тунджа“, област Ямбол.

На основание чл. 128, ал. 1 във вр. с ал. 12 изречение второ от ЗУТ, проектът за парцеларен план е обявен от Община Ямбол в ДВ бр. 102/23.12.2022 г. и от Община „Тунджа“ в ДВ бр. 2/06.01.2023 г.

От общините е извършено разгласяване по реда на чл. 128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ. Съгласно констативен протокол от 24.01.2023 г. на община Ямбол и констативен протокол от 08.02.2023 г. на община „Тунджа“  в законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП-ПП.

Към преписката за одобряване на ПУП-ПП са приложени следните документи: Заповед №ДС-04-00007-08.11.2022 г. на областен управител за разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план; Заповед № РД-01-00042-10.04.2023 г. на областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за ПУП-ПП; Протокол №1/18.04.2023 г. на ОЕСУТ; Становище на РИОСВ-Стара Загора, изх. № КОС 01-6501/1//01.11.2022 г., че не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка по въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредба за ОС; Писмо от „Овергаз мрежи“ АД изх.№ ОМ-Е2001-2542/19.12.2022г.; Писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД, изх. № БТГ 24-00-2368-(3)/19.12.2022 г.; Становище от  Областно пътно управление изх.№ 06-00-60/21.12.2022г.; Становище от „ А1 България „ ЕАД изх. № OUTd3791/23.12.2022 г.; Писма на Министерство на културата изх. № 08-00-910/20.12.2022г. и изх.  № СТ – 84-52/29.03.2023г. , Писмо от  Цетин България ЕАД изх. № ТI50058/23.01.2023 г.; Писмо от Министерство на електронното управление изх.№ ИА_ИЕУ-12/04.01.2023г.; Становище от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол изх. № 2768/23.12.2022 г.; Писма от Виваком България  ЕАД  изх. № 08-00-3544/09.01.2023 г.  и съгласувателно становище изх. № 95-А-31/01.02.2023г.; Писмо от Електроразпределение Юг ЕАД.

От представената преписка за одобрение на проекта за ПУП-ПП е видно, че същият е съгласуван с необходимите заинтересувани териториални администрации,  специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал. 6 по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ.

Поземлените имоти, през които минава трасето на обекта, са както следва:

в землището на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол – 87374.23.163; 87374.23.213; 87374.23.216; 87374.23.260; 87374.24.145;  87374.24.163; 87374.25.250; 87374.522.1; 87374.522.192; 87374.522.194; 87374.522.196; 87374.522.197; 87374.561.106

в землището на с. Чарган, община Тунджа, област Ямбол – 80217.20.79, 80217.20.80, 80217.20.354, 80217.20.355, 80217.21.164, 80217.21.176; 80217.21.374

в землището на с. Могила, община „Тунджа“, област Ямбол – 48787.13.214, 48787.13.215, 48787.13.216,  48787.13.218, 48787.13.249, 48787.16.212,

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол №1  от 18.04.2023 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и горепосочените документи

О Д О Б Р Я В А М :

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

за обект:

Трасе на подземен ел. провод СрН 20кV за „АТМ -България“ от ПИ 80217.21.484 по КККР з-ще. с. Чарган до ПИ 87374.522.208 – Подстанция Ямбол по КККР Ямбол“  в землищата на гр. Ямбол, с. Чарган и с. Могила, общ. “Тунджа“, обл. Ямбол,

съгласно приетите текстови и графични части, представляващи неразделна част от заповедта.

Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, съгласно чл. 129, ал. 4 ЗУТ и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването й, чрез областен управител на област Ямбол.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол