Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Главен експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

I. Допуснати до конкурса кандидати: няма

II. Недопуснати до конкурса кандидати:

    1. Ивелина Новаковa  – Не са представени копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит

    Председател:     /п/   
    (Р. Йовчева)