Застраховане на активи – движимо имущество на Областна администрация-Ямбол

Изх. № ОУ-04972                              

30.10.2023 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

             Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ, собственост на Областна администрация – Ямбол, представляваща лек автомобил марка „ТОЙОТА“, модел „ЛАНД КРУЙЗЕР 3.0 ТД“, се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 8 ноември 2023 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

Класирането на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за имуществото, подлежащо на застраховане, може да получите от Галя Павлова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, тел. 046 686844 или Зорница Станева – главен счетоводител в Областна администрация Ямбол, тел. 046 686842.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА-ДИМИТРОВА  /П/

Областен управител на област Ямбол