Month: юни 2021

Проведе се заседание на Областна комисия по безопасност на движението

Вчера, в Областна администрация Ямбол, се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движение по пътищата, ръководено от заместник областния управител, инж. Светослав Стоев.

В хода на заседанието, всички присъстващи представители на отговорните институции докладваха изпълнението на мерките заложени в план – програмата за първото тримесечие на 2021 година, за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата на област Ямбол.

По повод на постъпила подписка от жителите на село Калчево, община „Тунджа“ с искане за изграждане на изкуствени неравности по продължението на улица „Клокотница“, с цел ограничаване скоростта на движение в населеното място, бе взето решението да бъде изпратено предложение до Агенция пътна инфраструктура и Института за пътища и мостове за изграждане на неравности, които да бъдат включени като допълнение, в проекта за Кръговото кръстовище към село Калчево.

Като точка 3, бе обсъдено постъпило писмо от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, относно изграждането на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение на път III – 5308, в границите на село Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол. В хода на заседанието на Комисията, бе взето решението в срок до следващото заседание на комисията ОПУ Ямбол, да предложи становище за монтиране на неравности на път III – 5308.  

Относно изграждането на повдигнати пешеходни пътеки в село Бояджик община „Тунджа“, и поставянето на допълнителни пътни знаци за ограничаване на скоростта на движение, отново в срок до следващото заседание, Областно пътно управление Ямбол, следва да предложи становище по темата.

Обръщение на областния управител на Ямбол по случай 2 юни – ден на Ботев и на загиналите за свободата на България

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ,

Днес отбелязваме една от най-значимите дати в нашата история – 2 юни, денят на непреклонния Ботев и на загиналите за свободата на Отечеството.

Ние трябва да пазим спомена за националните ни герои, и да разказваме за делото им на децата си, за да остане паметта им вечно жива.

Нека си припомним за героите и техните завети, за силата на българския дух! Да се обърнем към миналото и с гордост да заявяваме, че сме наследници на велик народ.

 Народ, дал живота си за Националното освобождение!

Решение № АК-12-00002- 31.05.2021

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02375 от 28.05.2021 г. от кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в даване на  формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуга – превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа, с маршрутно разписание № 28101  и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа, за срок от 24 месеца.         

Към искането е приложено копие на Договор с Рег. № 489/19.06.2020 г., ведно с приложенията към него и маршрутни разписания № 28101 и 28201 на автобусна линия София – Стралджа.

От фактическа страна се установи следното:

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02004/15.06.2018 г. на кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа.

В тази връзка, с Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. на областен управител на област Ямбол, на основание чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), във връзка с чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, на кмета на община Стралджа е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутни разписания № 28101 и 28201 и часове на тръгване от гр. Стралджа 03.40 ч. и  6.30 ч.,  част от Републиканската транспортна схема от квотата на общината, със срок

на изпълнение от изтичане срока на действащите договори до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по – късно от 27.12.2019 г., т.е. 18 месеца.

Впоследствие е депозирано искане с вх. № ОУ-05201 от 09.12.2019 г. на кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа.

По постъпилото искане, с Решение № АК-1202-00004 от 17.12.2019 г. на областен управител на област Ямбол, на кмета на община Стралджа е разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа, със срок на изпълнение 6 месеца – от 27.12.2019 г. до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по – късно от 27.06.2020 г.

Настоящото искане с вх. № ОУ-02375 от 28.05.2021 г. кметът на община Стралджа мотивира с изтичане на 19.06.2021 г. на срока на договор № 489/19.06.2020 г., сключен след проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа –  МР № 28101  и МР № 28201 по автобусна линия София  – Стралджа, както и с липсата на технологично време, необходимо за провеждане на процедура по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител.

Така направеното искане, считам за неоснователно, поради следните съображения:

Съгласно чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги…. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътнически превози. Регламентът определя и максимален срок за продължителността на допусната спешна мярка, а именно: две години.

В конкретния случай, с Решение № АК 1202-00001 от 18.06.2018 г. и Решение № АК-1202-00004  от  17.12.2019 г.  е дадено разрешение на кмета на община Стралджа да

възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа с маршрутно разписание № 28101  и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа за срок от общо две години. Така, на практика, е достигната максималната продължителност на допуснатата спешна мярка, регламентирана с императивната норма на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р  Е Ш И Х:

НЕ РАЗРЕШАВАМ на кмета на община Стралджа предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, в следния вид:

Даване на формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуга – превоз на пътници по автобусна линия София – Стралджа, с маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа, за срок от 24 месеца.           

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Ямбол по реда на АПК.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Областният управител Георги Чалъков с поздрав, отправен към децата, по случай Международния ден на детето

СКЪПИ ДЕЦА,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Днес е 1ви юни – Международният ден на детето. Денят, посветен на най-скъпото и свидно за всеки човек – нашите деца. Нека днес ги накараме да се чувстват още по-специални и обичани!
Мили деца,
Желая Ви да бъдете здрави, щастливи и никога да не губите детското си очарование и искреност! Изживейте безгрижното си детство, изпълнено с много смях и добри приятели!
Честит празник!

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ
Областен управител на област Ямбол