Month: април 2022

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Допуснати до конкурса кандидати:

  1. Павлин Железчев
  2. Керка Русева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 10.05.2022 год. (вторник) от 10.00 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Председател: (Екатерина Иванова)

Изтегляне на файл

Честито Възкресение Христово!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ,

За мен е удоволствие да ви поздравя по случай настъпването на Великденските празници! Великден е онзи голям Християнски празник, който носи посланието за силата на вярата и ни изпълва със смирение!

Пожелавам на всички жители на област Ямбол на този Великден да бъдат заедно с най-близките си хора, в атмосфера на семеен уют и смирение.

Пожелавам Ви светли и спокойни Великденски празници!

Честито Възкресение Христово!

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ

Областен управител на област Ямбол

ОА с кампания относно качеството на предоставяните административни услуги от страна на териториалните поделения на държавните структури

Областна администрация открива кампания относно качеството на предоставяните административни услуги и дейността от страна на териториалните поделения на държавните структури в област Ямбол. Тя ще се проведе за периода 03 май 2022 г. – 31 май 2022 г., през който в часовия интервал – 14.00 ч. – 16.00 ч. ще имате възможността да споделите Вашите похвали, препоръки, забележки и/или сигнали лично с Областния управител и заместник областен управител и/или служители на Областна администрация. Кампанията има за цел да бъдат локализирани съществуващи пропуски в качеството на предоставяните от държавната администрация услуги на територията на областта и да бъдат предприети действия за подобряване на нейната ефективност, като същата да отговори на очакванията на гражданите.  Срещите ще се провеждат след предварително записване на тел.046/68-68-14.

Честит празник, лекари и медицински специалисти!

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ и МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

За мен е чест, на Световен ден на здравето и Деня на здравния работник, да отправя към вас най-искрените си поздравления!

Позволете ми от свое име, както и от името на жителите на Ямболска област, да ви благодаря за вашия професионализъм, отговорност и кураж, с които изпълнявате всеки ден своята благородна мисия за опазване живота и здравето на хората.

В тези трудни времена, когато сте на първа линия в най-голямото изпитание за човечеството, бъдете сигурни, че оценяваме повече от всякога вашата безкористност и всеотдайност.

Пожелавам ви сили и вяра, с които да посрещате предизвикателствата на всеки нов ден!

Бъдете здрави!

Честит празник!

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ 

Областен управител на област Ямбол

Търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

З А П О В Е Д

№  ДС-04-00003/05.04.2022 г.

Ямбол

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с  чл. 42, ал. 1,  чл. 43, чл. 44, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:     

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Откривам процедура по провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АДС № 3575/18.11.2015 г., с адрес: област Ямбол, община Болярово, с. Шарково, ул. „Атанас Ангелов“ № 22, представляващ бивша ветеринарна лечебница, построена през 1962 г., състояща се от:

– Сграда с идентификатор 83051.501.118.1 по КККР на с. Шарково, със застроена площ 86 кв.м, брой етажи: 2, конструкция – масивна, предназначение – сграда със смесено предназначение;

– Сграда с идентификатор 83051.501.118.2 по КККР на с. Шарково, със застроена площ 81 кв. м, брой етажи: 1, конструкция – масивна, предназначение – сграда със смесено предназначение,

находящи се в поземлен имот с идентификатор 83051.501.118., с граници на имота: ПИ № № 83051.501.119, 83051.501.421, 83051.501.117, 83051.501.116, 83051.501.185.

2. Начална тръжна продажна цена за имота: 7 363 лв. (седем хиляди триста шестдесет и три лева ) без включен ДДС. На основание чл. 45 ал. 7 от ЗДДС доставката е облагаема.

3. Начин на плащане: Цената, достигната на търга, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.

4. Срокът за валидност на търга е 3 (три) месеца, считано от датата на публикуване на заповедта за откриване на търга на електронната платформа, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол, с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл.54а, ал.4 от ППЗДС, когато първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг в някой от последните 15 работни дни от срока на валидност на процедурата.

Срокът на регистрация за участие в електронния търг е 12 (дванадесет) работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат и изтича в 23,59 ч. на последния ден.

Началният час на провеждане на електронния търг е 10.00часа българско време с продължителност 1 (един) астрономически час, който ще се проведе  на 15-тия (петнадесетия) работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат.

5. Депозитът за участие в търга е в размер на 736,00 лв. (седемстотин тридесет и шест лева), който следва да се внесе по сметка на Областна администрация Ямбол. Депозитът за участие следва да е постъпил по горепосочената сметка най-късно до изтичане на срока за регистрация за участие в търга. Постъпването на депозита е условие за допускане до участие в търга. Внесеният депозит не се олихвява. Всички разноски по превода на депозита са за сметка на кандидата в търга.

6. Стъпката за наддаване за участие в търга е в размер на 368 лв. (триста шестдесет и осем лева), без ДДС.

7.  Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен след регистрация за участие в търга всеки работен ден от 10.00 до 16.30 ч. до изтичането на 12 (дванадесет) работни дни от регистрацията за участие на първия кандидат, отброени от електронната платформа, след предварителна заявка за оглед в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Ямбол на телефон 046 68 68 20 и

представено от кандидата потвърждение за регистрация в електронната платформа за участие в търга.

8. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан в т. 1 от настоящата заповед.

ОПРЕДЕЛЯМ  Комисия в състав:…………………………………………………………………….

За резултатите от електронния търг платформата генерира протокол, който се подписва от членовете на тръжната комисия с КЕП.

На основание чл.44, ал.3 от ППЗДС настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се публикува на електронната платформа, поддържана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, като допълнително да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол.

Препис – извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Ямбол в тридневен срок от издаването й.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Биляна Кавалджиева – Димитрова – заместник областен управител на област Ямбол.

Заповедта да се връчи на посочените в същата длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед отменя Заповед № ДС-04-00002 от 30.03.2022 г.

Заповед

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от същия закон, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 14, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Областен управител на област Ямбол

О Б Я В Я В А

конкурс за длъжността

„Младши експерт“

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, в Областна администрация Ямбол, на пряко подчинение на директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър.

– Професионален опит – не се изисква или ранг V младши.

– Специфични изисквания: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: от професионално направление „Информатика и компютърни науки“; професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“; професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ или аналогична специалност, ако образователно-квалификационната степен е придобита в чужбина.

3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Длъжността „младши експерт“ е свързана с изготвянето на анализи, доклади, отчети и с обработка на документи във връзка с дейността на администрацията, с предоставянето на административни услуги, с поддържането на регистри и база данни, с извършването на дейности във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя на администрацията.

Подпомага дейността на Областен управител и служителите в Областна администрация чрез внедряване и прилагане на информационни технологии в административната дейност и обслужването на физически и юридически лица.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1 брой.

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

6. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ще се проведе чрез:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно областна администрация и

Интервю.

С решаването на тест се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат, посредством въпроси, свързани с устройството и функционирането на областна администрация, както и свързани с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на конкурсната длъжност.

Чрез интервюто се цели да бъдат проверени и установени в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

7. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители), което могат да получат в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

– Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, а именно „декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Декларация може да бъде получена в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол или да изтеглят от интернет страницата на Областна администрация Ямбол – https://yambol.government.bg/, раздел „Обяви и конкурси“ (вкл. от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по някоя специалност от следните професионални направления: „Информатика и компютърни науки“; „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Комуникационна и компютърна техника“.

Диплома за висше образование или друг аналогичен документ, издаден в чужбина следва да бъде признат по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

– Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит, ако има такъв (трудова, служебна, осигурителна книжка или аналогичен документ съгласно законодателството на друга държава (ако стажът е придобит в чужбина).

8. Място за подаване на документите: в „Центъра за административно обслужване” на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) и Декларацията за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Същите се подават на следния електронен адрес: region@yambol.government.bg. В този случай на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща се изпраща информация за пречките за назначаване по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и длъжностната характеристика.

9. Срок за подаване на документите: До 17:30 часа на 18.04.2022 година.

10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията: http://yambol.government.bg.

11. Размер на основната месечна заплата за длъжността: Минималният размер на основната заплата е 710 лв. Основният размер на  заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат и Вътрешните правила за заплатата на служителите в Областна администрация – Ямбол.

Изтегляне на обявление

Изтегляне на заявление

Изтегляне на декларация за участие

           

За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова