Month: май 2022

РЕГИОНАЛНИЯТ ЕТАП НА КОПРИВЩЕНСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЯМБОЛ НА 4 ЮНИ

От 5 до 7 август, град Копривщица ще бъде домакин на XII национален събор на народното творчество. Реализирането му е на два етапа – регионален и национален, като първият ще се проведе във всички административни области в страната.

Съборът на народното творчество в Копривщица е създаден през 1965 г. Провежда се на всеки 5 години в първите петък, събота и неделя на месец август в град Копривщица. За тези години той се утвърди като най-авторитетното и представително движение за опазване и популяризиране на човешката креативност, свързана с културните традиции и фолклора, част от културното наследство на България. От декември 2016 г. Националният събор на народното творчество в Копривщица е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

На събора в Копривщица се предвижда показ на традиционни костюми, изложба базар на традиционни занаяти и на домашни дейности. Националният събор на народното творчество в Копривщица се организира от Министерството на културата, Община Копривщица, областната администрация на Софийска област, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

Областна администрация се ангажира с организирането на регионалния етап за област Ямбол, като провеждането му е насрочено за 4-ти юни 2022 година. С писмо от областния управител Васил Александров бяха призовани всички кметове на общините от областта  да популяризират възможността за участие в конкурса. Бяха поканени и всички носители и наследници на локално нематериално културно наследство (групови и индивидуални) – певци, свирачи, танцьори/игрохорци, разказвачи на народни предания, легенди, приказки, анекдоти и други словесни форми, групи за народни обичаи, които представят местни традиции.

Откриването на Регионалния етап ще започне в 09:30 часа, а конкурсната програма ще стартира в 10:00 часа на 4-ти юни, на сцена в Градския парк на град Ямбол, до фонтана /при лоши метеорологични условия в Зала „Диана“/. Съставите и индивидуалните изпълнители, заявили желанието си да се явят на регионалния етап на конкурса от област Ямбол са 29 на брой.  Експертна комисия ще оцени на живо изпълненията и ще определи участниците от област Ямбол за националния етап.

Според статута на събора не се допускат до участие изпълнители (професионалисти или самодейци), чийто репертоар се състои от произведения на обработения фолклор (песенен, танцов).

Ще очакваме всички жители и гости на област Ямбол, за да се насладим заедно на магията на българския фолклор!

Честит 24 май!

УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА,

С удоволствие Ви поздравявам най-сърдечно, по случай Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

В този ден, показваме своята признателност към всички Вас за всеотдайните грижи и любовта, с които обучавате и възпитавате нашите деца. Благодарим Ви, че съхранявате писмеността и историческата ни памет!

Нашите език и култура са най-ценното богатство, което ни помага да бъдем единна нация вече векове наред! Нека ги пазим и обичаме, за да пребъдем!

Поклон пред Вас, съвременни будители – учители, самодейци, читалищни дейци и творци, Вие сте пазители на нашата национална идентичност!

Честит празник!

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ

Областен управител на област Ямбол

Решение № АК – 1202 – 00002 от 05.05.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ АК – 1202 – 00002 от 05.05.2022 г.

В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ – 01848 от 04.05.2022 г. от кмета на Община Ямбол за предприемане на спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/, 25, 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18-Б и 18-К, част от Общинската транспортна схема на Община Ямбол.

Към искането са приложени копия от Договор за обществена поръчка № 5 от 17.05.2017 г. и Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ДГ/08-29 от 09.04.2021 г.

От фактическа страна се установи следното:

Община Ямбол е сключила два договора за осъществяване на обществен пътнически превоз по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, както следва:

Договор за обществена поръчка № 5 от 17.05.2017 г. с „Юнион Ивкони“ ООД за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18-Б и 18-К, част от Общинската транспортна схема на община Ямбол, със срок на действие 60 (шестдесет) месеца, тоест до 17.05.2022 г. и

Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ДГ/08-29 от 09.04.2021 г. с „Юнион Ивкони“ ООД за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/ и 25, част от Общинската транспортна схема на община Ямбол, със срок на действие до 08.05.2022 г.

С оглед изтичане на срока на действие на горецитираните договори през месец май 2022 г. и предвид невъзможността за приключване на започнала процедура за възлагане на услугата по осъществяване на обществен пътнически превоз при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007, съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, кметът на Община Ямбол е поискал да бъде допусната спешна мярка по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.). Поисканата спешна мярка е във вид на пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Общинската транспортна схема на община Ямбол за срок от 11 месеца по основни автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/ и 25, считано от 09.05.2022 г. и по основни автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18-Б и 18-К, считано от 18.05.2022 г.

Така направеното искане, считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, в случаите по чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.

Според чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО)  № 1107/70  на  Съвета  (Регламент № 1370/2007 г.), в случай  на  прекъсване  на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги. Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка не може да надвишава две години.

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

От една страна, съгласно чл. 4 от Договор с рег. № ДГ/08-29 от 09.04.2021 г. срокът на действието му е до 08.05.2022 г. От друга страна, съгласно Раздел VI, т. 6 от Договор № 5 от 17.05.2017 г. срокът на действието му е 60 (шестдесет) месеца и влиза в сила от датата на подписването му – 17.05.2017 г., респeктивно до 17.05.2022 г. В тази връзка, предвид фактическата невъзможност за приключване на процедура за възлагане на услугата по осъществяване на обществен пътнически превоз по реда на Закона за концесиите, считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.

Предвид гореизложеното, във връзка с високата обществена значимост и с цел осигуряване на непрекъснатост на транспортното обслужване, на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р А З Р Е Ш А В А М:

            Кмета на Община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници:

  • по основни автобусни линии с номера № 1, 13, 20, 20А, 23 /23КОС, 23Лозя, 233/ и 25, част от Общинската транспортна схема на Община Ямбол, със срок на изпълнение 11 (единадесет) месеца, считано от 09.05.2022 г. до сключване на договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 09.04.2023 година и
  • по основни автобусни линии с номера № 2, 5, 7, 11, 14а, 15, 16, 18-Б и 18-К, част от Общинската транспортна схема на Община Ямбол, със срок на изпълнение 11 (единадесет) месеца, считано от 18.05.2022 г. до сключване на договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 18.04.2023 година.

 Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по утвърденото маршрутно разписание, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

            ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3-дневен срок  от  съобщаването му.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано  чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок  от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на Община Ямбол по реда на АПК.

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /П/ Областен управител на област Ямбол                 

Честит ден на храбростта и Българската армия!

УВАЖАЕМИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ,

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ,

Днес почитаме един от най-големите християнски празници – Гергьовден. Отбелязваме още Ден на храбростта и Българската армия. Нека професионалните успехи и постижения съпътстват всяко Ваше начинание! Продължавайте да съхранявате честта и традициите на Българската армия! Този ден е един повод да почетем паметта на онези българи, дали живота си в името на свободна и независима България!

Нека Свети Георги Победоносец ни закриля, вдъхва смелост и увереност във всяка стъпка!

Нека във всеки дом да има здраве, вяра и благоденствие! На всички именици пожелавам да носят името си с гордост!

Честит празник!

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ 

Областен управител на област Ямбол

По повод 1 юни, Международният ден на детето, Областна администрация Ямбол организира конкурс за рисунка на тема „Моето родно място, най-любимо на света“. Конкурсът е под егидата на областния управител на област Ямбол – Васил Александров.

Каним за участие в конкурса всички деца от Ямбол и областта, които искат да изразят творческите си умения, да се включат в конкурса за рисунка на тема „Моето родно място, най-любимо на света“.

Крайният срок за участие е до 17:30 часа на 27.05.22г., всички желаещи да се включат, могат да донесат своите картини на адреса на Областна администрация Ямбол – улица „Жорж Папазов“ 18, на гише „Информация“, всеки делничен ден от 09:00 ч., до 17:30 ч.

Няма ограничения относно техниката за изработка на картините, а форматът трябва да бъде от 25/30 до 35/25. Задължително изискване е произведенията да бъдат свързани с темата на конкурса, като един участник може да участва само с една рисунка.

Възрастовите групи за участие са от 1 до 4 клас, от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Всички творби ще бъдат оценени от компетентно жури в състав художниците Цветан Казанджиев и Ваня Велева, както и уредникът в ХГ „Жорж Папазов“ Ямбол г-жа Стойка Цингова.

На 1 юни, Международния ден на детето, в Областна администрация, ще бъдат обявени и наградени победителите в конкурса. Всички отличени рисунки ще бъдат изложени в Арт фоайето на Областна администрация.

Очакваме вашите рисунки!

Изтегли файла

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Ямбол

1. Първи етап – Решаване на тест.

Комисията разработи три варианта на тест. Всеки вариант на тест включва 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Времето за решаване на теста е 45 минути.

Максималния резултат от теста е 20 точки. Всеки въпрос с верен отговор носи 1 точка. Всеки въпрос с грешен отговор носи 0 точки. Минимален брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до втория етап – интервю, е 15 точки.

Коефициентът, с който се умножава резултата от теста, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е 4.

Всеки кандидат отбелязва отговорите със син химикал, като буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръгче. Ако е сгрешен отбелязания отговор и кандидата иска да го промени, същият следва да сложи знака „Х“ и да се подпише. Приема се за посочен отговорът, който е заграден с кръгче и не е поставен знак „Х“. В случай че е маркиран повече от един отговор, се счита, че на въпроса не е даден верен отговор. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията и в отговорите. В тези случаи се счита, че на съответния въпрос не е даден верен отговор.

2. Втори етап – Интервю.

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията реши:

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки, който е средноаритметичен от оценките, дадени от всеки член на комисията. Коефициентът, с който се умножава резултата от интервюто, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е 4.

Критериите за преценка на кандидати са:

2.1. Аналитична компетентност;

2.2. Ориентация към резултатите;

2.3. Работа в екип;

2.4. Комуникативна компетентност;

2.5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);

2.6. Професионална компетентност;

2.7. Дигитална компетентност.

Преценката се извършва по 5 – степенна скала, както следва:

5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на изискванията за длъжността.

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

Въз основа на отговорите на кандидата, всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто за експертни длъжности (Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина

от оценката на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след запетаята.

При постигнат на интервюто резултат под минималния 21 точки кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени с определените коефициенти.

Председател на конкурсната комисия:   

(Екатерина Иванова)                                   / п /  

Изтегляне на файл