Month: януари 2023

ПРОУЧВАНЕ НА ЕК ЗА НЕЛОЯЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ (НТП)

Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633  забранява редица търговски практики.

Директива (ЕС) 2019/633 е транспонирана в Закона за защита на конкуренцията с измененията му от 2021 г. (Глава Седма „б“ от ЗЗК) Комисията за защита на конкуренцията е националният  административен орган, който  прилага европейското и националното законодателство в областта на нелоялните търговски практики. КЗК може да образува производства (въз основа на подадени искания от засегнати производители, фермери и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти или по собствена инициатива), като след извършено проучване постановява решение, с което може да санкционира купувачи, прилагащи забранените практики, и да постанови незабавното им прекратяване.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: Unfair Trade Practices (europa.eu) 

В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други  доставчици на селскостопански и хранителни продукти  да попълнят анкетата.

Анкетата е достъпна тук – EUSurvey – Survey (europa.eu) (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г.

След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес:  https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/

Резултатите от проучването следва да осигурят необходимите данни за изготвянето на политики за ЕС във връзка с прилагането на Директивата за НТП.

Повече информация за действията на Комисията за защита на земеделските стопани и малките оператори по веригата на доставки можете да намерите тук- Unfair Trade Practices (europa.eu) 

Списък на класираните кандидати за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

СПИСЪК

на класираните кандидати

за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

  1. Стефани Саракчиева


Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1……………………/П/…………………………

                Драгомир Димитров

2 …………………/П/……………………………

                Галя Павлова

3…………………/П/…………………………….

                Лидия Кръстева

4…………………/П/…………………………….

                Йорданка Великова

Застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол

Изх. № ОУ – 00252

19.01.2023 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

             Във връзка с необходимостта от застраховане на активи – недвижимо имущество на Областна администрация Ямбол, представляващи Напорен водоем и Пречиствателна станция, находящи се на ГКПП „Лесово“, се събират оферти, които следва да покриват минимум следните застрахователни рискове:

  • Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия или инплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, включително в резултат на злоумишлени действия на трети лица;
  • Природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, смерч, замръзване, падащи дървета и клони, вследствие на природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води;
  • Свличане или срутване на земни пластове;
  • Вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби и включени към тях уреди;

     Увреждане на имущество от превозно средство или животно;

  • Земетресение;
  • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
  • Късо съединение/токов удар.

    Офертите не следва да допускат самоучастие съгласно изискването на чл. 12, ал. 4 от Закона за държавната собственост.

  Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 26 януари 2023 г. в деловодството на Областна администрация Ямбол или на електронна поща: region@yambol.government.bg

  Класирането на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

  Информация за имуществото, подлежащо на застраховане, може да получите от Зорница Станева – главен счетоводител, тел. 046 686842.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ  /П/

Областен управител на област Ямбол

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Ямбол

Провеждането на конкурса се състои в два етапа:

1. Първи етап – Решаване на тест.

Комисията разработи три варианта на тест. Всеки вариант на тест включва 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Времето за решаване на теста е 40 минути.

Максималния резултат от теста е 25 точки. Всеки въпрос с верен отговор носи 1 точка. Всеки въпрос с грешен отговор носи 0 точки. Минимален брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до втория етап – интервю, е 20 точки.

Коефициентът, с който се умножава резултата от теста, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е 3.

Всеки кандидат отбелязва отговорите със син химикал, като буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръгче. Ако е сгрешен отбелязания отговор и кандидата иска да го промени, същият следва да сложи знака „Х“ и да се подпише. Приема се за посочен отговорът, който е заграден с кръгче и не е поставен знак „Х“. В случай че е маркиран повече от един отговор, се счита, че на въпроса не е даден верен отговор. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията и в отговорите. В тези случаи се счита, че на съответния въпрос не е даден верен отговор.

2. Втори етап – Интервю.

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията реши:

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 23 точки, който е средноаритметичен от оценките, дадени от всеки член на комисията. Коефициентът, с който се умножава резултата от интервюто, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е 4.

Критериите за преценка на кандидати са:

2.1. Аналитична компетентност;

2.2. Ориентация към резултатите;

2.3. Работа в екип;

2.4. Комуникативна компетентност;

2.5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);

2.6. Професионална компетентност;

2.7. Дигитална компетентност.

Преценката се извършва по 5 – степенна скала, както следва:

5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

1 – не отговаря на изискванията за длъжността.

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

Въз основа на отговорите на кандидата, всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто за експертни длъжности (Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина

от оценката на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след запетаята.

При постигнат на интервюто резултат под минималния 23 точки кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени с определените коефициенти.

Председател на конкурсната комисия:   

(Д. Димитров)      / п /  

Обявление от Областен управител на област Ямбол за издадено Разрешение за стоеж № ДС -РС-33-00001 от 11.01.2023 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

от Областен  управител на област Ямбол

Областният управител на област Ямбол на основание чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4  и ал.5, във връзка с чл. 161, ал. 1 и  чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката, съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00001 от 11.01.2023 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, ЕИК №115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Здравко Огнянов Братоев и Стойчо Здравков Вълчев чрез пълномощник Александър Антимов Кадиев – р-л КЕЦ Ямбол с пълномощно рег. № 6776 от 05.10.2021 г.; община Ямбол, ЕИК 000970496, представлявана  от Валентин Ревански – Кмет, собственик на имот с идентификатор 87374.68.584, 87374.68.634,  87374.68.599 , 87374.68.600,  87374.68.589, 87374.68.628, 87374.66.592, 87374.68.592 по КККР на гр. Ямбол, община „Тунджа“, ЕИК 000970457, представлявана  Георги Георгиев – Кмет, собственик на имот с идентификатор 23501.23.138, 23501.23.137, 23501.24.210, 23501.24.142, 23501.33.311, 23501.33.252, 23501.33.289, 23501.33.366, 23501.33.365, 23501.33.174, 23501.33.364, 23501.33.377, 23501.33.362, 23501.33.186, 23501.33.185, 23501.33.181, 23501.33.180, 23501.33.178, 23501.33.176, 23501.33.410, 23501.33.357, 23501.33.356, 23501.33.56, 77030.36.290, 77030.36.640, 77030.36.287, 77030.36.286, 77030.36.207, 77030.36.642, 77030.36.643, 77030.36.170, 77030.24.105; Елена Иванова Тюфекчиева – Йорданова, н-ци Михаил Ст. Жеков, Гина Ст. Жекова за имот 87374.68.156, „Агрозем-АВ“ ООД, ЕИК 128544973за имот 87374.68.155, „Агромейт“ ООД, ЕИК 838100347 за имоти 87374.68.154, 87374.68.44, 87374.68.36; Иван Денев Иванов за имот 87374.68.945, 87374.68.944, 87374.68.943, 87374.68.941; Мима Иванова Тенева за имот 87374.68.48, 87374.68.43; Антон Георгиев Янев за имот 87374.68.46; „Омега Агро Инвест“ ЕООД за имот 87374.68.45; Николай Желев Леков за имот 87374.68.42; Митю Тод. Славов/Христо М. Тодоров за имот 87374.68.41; Людмил Димитров Стефанов, Цонка Атанасова Иванова, Недялка Атанасова Петлева, Румяна Атанасова Иванова, Недялка Димова Трендафилова, Христо Димов Трендафилов, Минка Владимирова Ведренова, нели Владимирова Лазарова, Атанас Иванов Опчилийски  за имот 87374.68.40; Георги Филипов Люцканов за имот 87374.68.39; Яни и Тодор Димитрови Семерджиева за имот 87374.68.38; Маргарита Митева Комитова за имот 87374.68.30; „Пеликан Агро“ ЕООД за имот 87374.66.3, 87374.66.2, 87374.66.1; „Айдек тек“ ООД за имот 87374.23.3;Стоян Стефанов Петков, Петко Стефанов Петков за имот 23501.24.20; Теньо Иванов Тенев за имот 23501.24.27; Милен Тодоров Крайчев  за имот 23501.24.36; Борислав Иванов Митев за имот 23501.24.35; Иван Стойков Атанасов за имот 23501.24.34; Радостин Иванов Митев за имот 23501.24.33, 23501.24.32; Лъчезар Събев Ханджиев за имот 23501.33.237; Тончо Димитров Тончев за имот 23501.33.183; ДПФ за имот 77030.36.7; „Кронос – биотоп“ ЕИК 128570950 за имот 77030.36.285, 77030.24.915, 77030.24.916, 77030.58.7, като възложител  и собственици на имоти – частна държавна собственост,   публична и частна общинска собственост и частна собственост да извършат предвидените строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областен управител на област Ямбол на 20.12.2022г. технически инвестиционен проект за обект: „Кабели Ср. Н 20кV от СРС №24 до ново БКТП в ПИ с идентификатор 77030.36.207 и от БКТП до СРС №58, и съществуващ кабел Ср. Н на БКТП Компост, кабели НН от БКТП до съществуващи трафопостове, в землището на община „Тунджа“ и община Ямбол“, Подобект: БКТП „Гол Баир“, находящи се в землището на с. Хаджидимитрово, с. Дражево и община Ямбол, които ще бъдат положени в сервитути на съществуваща  ВЛСрН и ЗП БКТП.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, издаденото разрешение за строеж подлежи на предварително изпълнение.

На основание чл.60, ал.5 от АПК предварителното изпълнение подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез областен управител на област Ямбол пред Административен съд Ямбол в 3-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

            На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез областен управител на област Ямбол пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/
Областен управител на област Ямбол