Обявление от Областен управител на област Ямбол за издадено Разрешение за стоеж № ДС -РС-33-00001 от 11.01.2023 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

от Областен  управител на област Ямбол

Областният управител на област Ямбол на основание чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4  и ал.5, във връзка с чл. 161, ал. 1 и  чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката, съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00001 от 11.01.2023 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, ЕИК №115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Здравко Огнянов Братоев и Стойчо Здравков Вълчев чрез пълномощник Александър Антимов Кадиев – р-л КЕЦ Ямбол с пълномощно рег. № 6776 от 05.10.2021 г.; община Ямбол, ЕИК 000970496, представлявана  от Валентин Ревански – Кмет, собственик на имот с идентификатор 87374.68.584, 87374.68.634,  87374.68.599 , 87374.68.600,  87374.68.589, 87374.68.628, 87374.66.592, 87374.68.592 по КККР на гр. Ямбол, община „Тунджа“, ЕИК 000970457, представлявана  Георги Георгиев – Кмет, собственик на имот с идентификатор 23501.23.138, 23501.23.137, 23501.24.210, 23501.24.142, 23501.33.311, 23501.33.252, 23501.33.289, 23501.33.366, 23501.33.365, 23501.33.174, 23501.33.364, 23501.33.377, 23501.33.362, 23501.33.186, 23501.33.185, 23501.33.181, 23501.33.180, 23501.33.178, 23501.33.176, 23501.33.410, 23501.33.357, 23501.33.356, 23501.33.56, 77030.36.290, 77030.36.640, 77030.36.287, 77030.36.286, 77030.36.207, 77030.36.642, 77030.36.643, 77030.36.170, 77030.24.105; Елена Иванова Тюфекчиева – Йорданова, н-ци Михаил Ст. Жеков, Гина Ст. Жекова за имот 87374.68.156, „Агрозем-АВ“ ООД, ЕИК 128544973за имот 87374.68.155, „Агромейт“ ООД, ЕИК 838100347 за имоти 87374.68.154, 87374.68.44, 87374.68.36; Иван Денев Иванов за имот 87374.68.945, 87374.68.944, 87374.68.943, 87374.68.941; Мима Иванова Тенева за имот 87374.68.48, 87374.68.43; Антон Георгиев Янев за имот 87374.68.46; „Омега Агро Инвест“ ЕООД за имот 87374.68.45; Николай Желев Леков за имот 87374.68.42; Митю Тод. Славов/Христо М. Тодоров за имот 87374.68.41; Людмил Димитров Стефанов, Цонка Атанасова Иванова, Недялка Атанасова Петлева, Румяна Атанасова Иванова, Недялка Димова Трендафилова, Христо Димов Трендафилов, Минка Владимирова Ведренова, нели Владимирова Лазарова, Атанас Иванов Опчилийски  за имот 87374.68.40; Георги Филипов Люцканов за имот 87374.68.39; Яни и Тодор Димитрови Семерджиева за имот 87374.68.38; Маргарита Митева Комитова за имот 87374.68.30; „Пеликан Агро“ ЕООД за имот 87374.66.3, 87374.66.2, 87374.66.1; „Айдек тек“ ООД за имот 87374.23.3;Стоян Стефанов Петков, Петко Стефанов Петков за имот 23501.24.20; Теньо Иванов Тенев за имот 23501.24.27; Милен Тодоров Крайчев  за имот 23501.24.36; Борислав Иванов Митев за имот 23501.24.35; Иван Стойков Атанасов за имот 23501.24.34; Радостин Иванов Митев за имот 23501.24.33, 23501.24.32; Лъчезар Събев Ханджиев за имот 23501.33.237; Тончо Димитров Тончев за имот 23501.33.183; ДПФ за имот 77030.36.7; „Кронос – биотоп“ ЕИК 128570950 за имот 77030.36.285, 77030.24.915, 77030.24.916, 77030.58.7, като възложител  и собственици на имоти – частна държавна собственост,   публична и частна общинска собственост и частна собственост да извършат предвидените строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областен управител на област Ямбол на 20.12.2022г. технически инвестиционен проект за обект: „Кабели Ср. Н 20кV от СРС №24 до ново БКТП в ПИ с идентификатор 77030.36.207 и от БКТП до СРС №58, и съществуващ кабел Ср. Н на БКТП Компост, кабели НН от БКТП до съществуващи трафопостове, в землището на община „Тунджа“ и община Ямбол“, Подобект: БКТП „Гол Баир“, находящи се в землището на с. Хаджидимитрово, с. Дражево и община Ямбол, които ще бъдат положени в сервитути на съществуваща  ВЛСрН и ЗП БКТП.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, издаденото разрешение за строеж подлежи на предварително изпълнение.

На основание чл.60, ал.5 от АПК предварителното изпълнение подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез областен управител на област Ямбол пред Административен съд Ямбол в 3-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

            На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез областен управител на област Ямбол пред Административен съд Ямбол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /П/
Областен управител на област Ямбол