Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши юрисконсулт“

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Старши юрисконсулт“

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Допуснати до конкурса кандидати:

  1. Стефани Саракчиева
  2. Деян Донев
  3. Драгомир Драганов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.01.2022 год. (понеделник) от 10.30 часа в заседателната зала  на Областна администрация – Ямбол.

Недопуснат до конкурса кандидат:

  1. Николай Ралев

Кандидатът не представя документи, удостоверяващи изпълнението на минималното изискване за професионален опит: 1 (една) година.

Председател:     /п/   
(Д. Димитров)