Областният управител върна за повторно обсъждане решения на ОбС Ямбол

Областният управител на област Ямбол в изпълнение на правомощията си по Закона за администрацията и след извършен контрол по законосъобразност на решенията, приети на последното заседание на Общински съвет Ямбол, върна за повторно обсъждане три от тях.
Две от решенията определени като незаконосъобразни /разглеждани като точки 24 и 25 от дневния ред на заседанието/ и върнати за повторно обсъждане със заповеди на Областния управител, се отнасят до отдаване под наем на общински обекти, с продължени срокове на договорите, чрез сключени анекси към тях.
„Видно от горецитираните разпоредби е, че в закона не е предвидена хипотеза за продължаване срока на договорите за отдаване под наем на имоти частна и публична общинска собственост чрез сключване на анекси към тях. Отдаването под наем на имоти – общинска собственост следва да се извършва единствено по начина и реда, предвидени в ЗОС – чрез задължително провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.“, се казва в публикуваните заповеди.
Върнати за обсъждане са и параграфи 11 и 9 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол, в частта с която се изменят т. 1 и т. 13 от таблицата към чл. 37.

В част от мотивите за връщане за преразглеждане на параграфите се казва:

„Правомощията на общинския съвет в областта на местните данъци, такси и цени на услуги следва да се изпълняват при стриктно спазване на регламентацията, възприета в съответните закони, тъй като съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, данъците и таксите трябва да бъдат установени със закон, а разпоредбата на чл. 141, ал. 4 от Конституцията на Република България предоставя на общинските съвети правомощието да определят размера на местните такси по ред, установен със закон. (…) Общинският съвет може да определи размер на такса, която е установена със закон, но не и самостоятелно да въведе такава.“