ЗАПОВЕД № ДС-04-00001 от 16.01.2019 г.

З А П О В Е Д
№ ДС-04-00001
Ямбол, 16.01.2019 г.На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка със съвместна Заповед № РД-02-14-1364/27.12.2018 г./ ЗМФ-1295/21.12.2018 г. на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, входирана в Областна администрация – Ямбол с писмо вх. № ОУ-00040-04.01.2019 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, и приложени към нея: одобрен подробен устройствен план – парцеларен план с влязла в сила Заповед № РД-02-15-112/23.07.2014 г. на министъра на регионалното развитие, засягащ поземлени имоти в земеделска територия в землището на град Ямбол; одобрен подробен устройствен план – план за изменение на регулацията на гр. Ямбол с влязло в сила Решение № XLII-8/16.02.2015 г. на Общински съвет-Ямбол, засягащо поземлени имоти в урбанизираната територия на град Ямбол; финансова обосновка на предложението за отчуждаване, одобрена от министъра на финансите; оценителски доклад за определяне на равностойните парични обезщетения от 31.10.2018 г.,


Н А Р Е Ж Д А М:


1.    Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Път II-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на град Ямбол юг – ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, имоти и части от имоти – частна собственост, находящи се в землищeто на град Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.
         Имотите, предмет на отчуждаване, са подробно описани по вид, местонахождение, размер, цена (размер на обезщетението) и собственици в Приложение 1, неразделна част от настоящата заповед.
2.    Средствата, необходими за финализиране на отчуждителната процедура за засегнатите имоти, цитирани в т. 1, в размер на общо 725 281 лв., се осигуряват в съответствие с чл. 39 от Закона за държавната собственост от Агенция „Пътна инфраструктура”.
3.    Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол, в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица по реда на чл. 34в, ал. 2, 3 и 4 от Закона за държавната собственост.
4.    Обезщетенията ще започнат да се изплащат от Областна администрация Ямбол, от датата на влизане на заповедта в сила, по искане на правоимащите лица с приложени документи за собственост.
5.    На основание чл. 34в, ал. 2 от Закона за държавната собственост, копие от заповедта да се изпрати на кмета на община Ямбол, за да бъде поставена на видно място в сградата на общината.
6.    Заповедта да се публикува на интернет страниците на Областна администрация Ямбол и на Община Ямбол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
Областен управител на област Ямбол